Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một...

Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 được Lớp học Mật Ngữ biên soạn dưới đây sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn này, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

1. Lý thuyết chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) 23 , 8 : 10

b) 47 , 5 : 100

Cách giải:

Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10 , 100 , 1000 , . . . ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 10 ; 100 ; 1000 ; . . . ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 0 , 1 ; 0 , 01 ; 0 , 001 ; . . .

a : 10 = a × 0 , 1 ;

a : 100 = a × 0 , 01 ;

a : 1000 = a × 0 , 001 ; . . .

Ví dụ 2: Tính nhẩm

17 , 45 : 10

24, 9 : 10

423, 8 : 100

7663, 14 : 1000

Cách giải:

17, 45 : 10 = 1, 75

24, 9 : 10 = 2, 49

423, 8 : 100 = 4, 23

7663, 14 : 1000 = 7, 66314

Chú ý: Khi dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0  

Ví dụ: 0, 15 : 10 = 0, 015;

2, 78 : 100 = 0, 0278;

45, 3 : 10000 = 0, 00453.

2. Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 80 Bài 1: Tính nhẩm:

a) 27,4 : 10 = ………………

8,5 : 10 = ………………

b) 145, 3 : 100 = ………………

90, 36 : 100 = ………………

c) 6, 09 : 10 = ………………

0,23 : 10 = ………………

d) 17,35 : 1000 = ………………

863,2 : 1000 = ………………

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho (10;100;1000;…) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải:

a) 27, 4 : 10 = 2, 74

8, 5 : 10 = 0, 85

b) 145, 3 : 100 = 1, 453

90, 36 : 100 = 0, 9036

c) 6, 09 : 10 = 0, 609

0, 23 : 10 = 0, 023 

d) 17, 35 : 1000 = 0, 01735 

863, 2 : 1000 = 0, 8632

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 81 Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu):

Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

 Phương pháp giải:

– Muốn chia một số thập phân cho 10;100;1000;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

– Khi nhân một số thập phân với 0,1;0,01;0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải:

Vở bài tập Toán dành cho lớp 5 bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

 Vở bài tập Toán lớp 5 trang 81 Bài 3: Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển đến một số gạo bằng 1 10 số gạo hiện có của kho. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Phương pháp giải:

– Tìm số gạo mới chuyển đến = số gạo ban đầu × 1/10

– Số gạo trong kho lúc sau = số gạo ban đầu + số gạo mới chuyển đến.

Lời giải:

Số gạo đã chuyển đến kho là:

246, 7 × 1/10 = 24, 67 (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là:

246, 7 + 24, 67 = 271, 37 (tấn) = 271370 (kg)

Đáp số: 271 370kg

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 81 Bài 4: Tính:

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = …………………

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10,100,1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải:

2242, 82 : 100 + 37411, 8 : 1000

= 2242, 82 : 100 + 3741, 18 : 100

= (2242, 82 + 3741, 18) : 100

= 5984 : 100 = 59, 84

3. Trắc nghiệm chia một số thập phân cho 10, 100, 1000…

Câu 1: Kết quả của phép tính 448,3 : 100 là:

A. 4,483

B. 44,83

C. 0,4483

D. 4,484

Câu 2: Tính: 23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100

A. 299,67

B. 2,9967

C. 29,967

D. 0,29967

Câu 3: Tính nhanh: 472,1 : 100

A. 0,4721

B. 47,21

C. 4,721

D. 472,1

Câu 4: Tính: 792,3 : 100

A. 7923

B. 7,923

C. 79,23

D. 0,7923

Câu 5: Khi chuyển dấu phẩy của số 346,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

A. 10 lần

B. 100 lần

C. 1000 lần

D. 10000 lần

Câu 6: Tính nhẩm: 998,8 : 1000

A. 0,9988

B. 9,988

C. 0,9998

D. 99,88

Câu 7: Tìm x biết: 87,6 : x = 74:100 + 9,26 

A. x = 876

B. x = 87,6

C. x = 8,76

D. x = 0,876

Câu 8: Một kho thóc có 537,25 tấn thóc. Người ta đã lấy ra 1/10 số thóc trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

A. 483,525 tấn

B. 437,25 tấn

C. 483,255 tấn

D. 473,25 tấn

Câu 9: Thực hiện phép tính: 65,2 : 10

A. 0,652

B. 6,52

C. 652

D. 6520

Câu 10: Tính 75,9 : 1000 = ?

A. 0,0759

B. 0,759

C. 7,59

D. 0,00759

Câu 11: Một kho gạo có 45,8 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho, lần thứ hai lấy ra 1/100 số gạo còn lại. Hỏi sau hai lần lấy thì cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

A. 40,8087 tấn.

B. 40,0878 tấn.

C. 40,878 tấn.

D. 40,8078 tấn.

Câu 12: Tìm x biết: x × 10= 282,7

A. x = 2827

B. x = 28, 27

C. x = 2, 827

D. x = 0, 2827

Câu 13: Hãy tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính: 87,6:100 và 7,6 × 0,01.

A. 87,6:100=87,6×0,01

B. 87,6 : 100 > 87,6 × 0,01 

C. 87,6:100 < 87, 6 × 0,01 

D. Không so sánh được

Câu 14: Phép tính nào sau đây có kết quả bé nhất? 

 A. 35,2 : 10

B. 53,2 : 10

C. 522,3 : 100

D. 3553,2 : 1000

Câu 15: Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 1/10 sợi dây thứ nhất. Hỏi hai sợi dây dài tất cả bao nhiêu mét?

A. 57,75

B. 57,57

C. 75,75

D. 56,75

4. Một số bài tập khác

Câu 1: Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

72, 8 : 100 …. 8,72 : 10

A. >

B. <

C. =

Lời giải: Ta có: 72,8 : 100 = 0,728;

8,72 : 10 = 0,872.

Mà 0,728 < 0,872

Do đó 72,8 : 100 < 8,72 : 10

Vậy dấu thích hợp để kéo vào ô trống là <.

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100 =….

Lời giải:

Ta có:

23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100

= 23,52 + 8,14 – 1,693

= 31,66 – 1,693

= 29,967

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 29,967.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Sợi dây thứ nhất dài 52, 2m, sợi dây thứ hai dài bằng 1/10 sợi dây thứ nhất. Vậy hai sợi dây dài tất cả… mét.

Lời giải:

Sợi dây thứ hai dài số mét là:

52,5 x 1/10 = 52,5 : 10 = 5,25 (m)

Hai sợi dây dài tất cả số mét là:

52,5 + 5,25 = 57,75 (m)

Đáp số: 57,75 m

Vậy đáp án đúng vào ô trống là 57,75.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

248,3 : 100 = ……

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Do đó ta có: 248,3 : 100 = 2,483.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2,483.

Câu 5: Khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

A. 10 lần

B. 100 lần

C. 1000 lần

D. 10000 lần

Lời giải: Khi chia một số thập phân cho 100 ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Vậy khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số tức là ta đã thực hiện phép chia số 246,3 cho 100 (vì 246,3 : 100 = 2,463).

Vậy 246,3 giảm đi 100 lần thì được 2,463.

Câu 6: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt đó sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.Vậy phát biểu trên là đúng.

Câu 7: Phép tính sau đúng hay sai? 372,1 : 100 = 37,21

A. Đúng

B. Sai

Lời giải: Muốn chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số. Tuy nhiên ở đây mới dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một hàng.

Phép tính đúng là 372,1 : 100 = 3,721.

Vậy phép tính đã cho là sai