Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

0
15

Bài viết dưới đây lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án. Các em hãy theo dõi chi tiết về vấn đề này nhé.

1. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 – phiếu số 01

Câu 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

1 … 5

4 … 3

2 + 3 … 6

8 … 8

7 … 1 + 2

10 … 10

Câu 2: Tính

1 + 4 = ….

2 + 0 = …

1 + 1 = …

 2 + 2 = … 

2 + 3 = …

10 … 10

Câu 3: Viết các số 5, 1, 6, 3, 10

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 4: Số?

1 2 … 4 … …. .10 …. ….. 7 

Câu 5: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

… …. …. …. ….

Câu 6: Số?

Hình vẽ dưới đây có …. hình tam giác, có …. hình tròn, có …. hình vuông

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Đáp án chi tiết

Câu 1: 

1 < 5

4 > 3

2 + 3 < 6

8 = 8

7 > 1 + 2

10 = 10

Câu 2:

1 + 4 = 5

2 + 0 = 2

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

Câu 3:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 5, 6, 10

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 6, 5, 3, 1

Câu 4:

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Câu 5:

3 + 1 = 4

Câu 6: Hình vẽ có 7 hình tam giác, có 6 hình tròn, có 3 hình vuông

2. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 1 – phiếu số 02

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Khoanh tròn vào các số bé hơn 8

a. 4, 9, 6

b. 0, 4 ,7

c. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ?

a. 2

b. 4

c. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 2,3, 7, 10

b. 7, 10, 2,3 

c. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + … là:

a. 7

b. 8

c. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

II. Tự luận

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 7: Số

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 8: Tính

8 + 1 = …

10 + 0 – 5 = …

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

…. …. …. …. ….

Câu 10: Số?

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Có … khối lập phương?

Đáp án chi tiết:

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Các số bé hơn 8 là 0, 4, 7

chọn B

Câu 2: 9 – 3 = 6

chọn C

Câu 3: Sắp xếp 2, 3, 7, 10 

chọn A

Câu 4: 8 + 0 = 0 + 8

Số cần điền vào chỗ chấm là 8

Chọn B

Câu 5: Chọn C

II. Tự luận

Câu 6:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 7: 

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 8:

8 + 1 = 9

10 + 0 – 5 = 5

Câu 9

3 + 3 = 6

Câu 10: 

Hình có 9 khối lập phương

3. Phiếu kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1 – Phiếu số 03

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Các số bé hơn 8

a. 4, 9, 6

b. 0, 4, 7

c. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = …

a. 2

b. 4

c. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 1, 2, 3, 4, 10

b. 7, 10, 2, 3, 1

c. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính: 7 + 0 = 0 + … là:

a. 7

b. 8

c. 9

Câu 5: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

a. 6

b. 5

c. 8

II. Tự luận

Câu 6: Điền vào chỗ chấm

Đọc sốViết số
Mẫu: 1. MộtMẫu: chín. 9
5 ….Bảy ….
8 ….Mười ….

Câu 7: Số?

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 8: Tính

8 + 1 = …

10 + 0 – 5 = ….

Câu 9: Điền dấu > , <, = vào chỗ chấm:

a. 4 + 3 …. 5

8 … 9 – 6

b. 1 + 2 … 5 – 4

10 -7 … 0 + 3

Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

… …. …. …. …

Đáp án chi tiết

I. Trắc nghiệm

Câu 1: b. 0, 4, 7

Câu 2: c. 6

Câu 3: a. 1, 2, 3, 7, 10

câu 4: a. 7

Câu 5: b. 5

II. Tự luận

Đọc sốViết số
Mẫu: 1. MộtMẫu: chín. 9
5. Năm

Bảy. 7

8. TámMười. 10

Câu 8: 

8 + 1 = 9

Câu 9: 

a. 4 + 3 > 5

8 > 9 – 6

b. 1 + 2 > 5 – 4

10 – 7 = 0 + 3

Câu 10: 

4 + 3 = 7

4. Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – phiếu số 04

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 2: Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 3: Cho các số sau 2, 6, 9

a. Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé

b. Trong các số đó thì số nào lớn nhất, số nào bé nhất

c. Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7 vừa bé hơn 10

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Trên hình vẽ có:

… Khối lập phương

… Khối hộp chữ nhật

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 5: Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu?

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Đáp án chi tiết:

Câu 1: 4 + 3 = 7 – 6 = 1 + 9 = 10

Câu 2: 

a. 10 – 6 = 4

b. 5 + 4 = 9

c. 6 + 3 = 9

d. 7 – 3 = 4

Câu 3:

a. Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 6, 2

b. TRong các số đó thì số nào lớn nhất, số nào bé nhất: số lớn nhất là 9, số bé nhất là 2

c. Trong các số đó thì số nào vừa lớn hơn 7 vừa bé hơn 10: 8, 9

Câu 4: 

TRên hình vẽ có:

5 khối lập phương

7 khối hộp chữ nhật

Câu 5: a. hình tròn

5. Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 1 – phiếu số 05

Câu 1: Điền dấu >, < , = vào chỗ chấm thích hợp

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 2: Tính nhẩm

1 + 3 = …

7 – 5 = …

2 + 2 = …

6 – 4 = …

4 + 0 = …

8 – 6 = …

3 + 1 = …

10 – 8 = …

Câu 3: Nối:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 4: 

a. Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé

Cau 5: Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu trả lời chi tiết:

Câu 1:

7 = 7

1 < 2

6 = 6

4 > 3

Câu 2:

1 + 3 = 4

7 – 5 = 2

2 + 2 = 4

6 – 4 = 2

4 + 0 = 4

8 – 6 = 2

3 + 1 = 4

10 – 8 = 2

Câu 4: 

a. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 6

b. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 7, 2

6. Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 1 – Phiếu số 6

Câu 1: Khoanh vào số thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu 2: Tính nhẩm

9 – 6 = ….

2 + 7 = …

 1 + 2 = …

 7 – 6 = …

3 + 4 = …

6 + 2 = …

5 – 2 = …

10 – 5 = …

Câu 3: Cho các số 3, 6, 9

a. Sắp xếp các số đó theo thứ tự bé đến lớn

b. Trong các số đó thì số nào lớn nhất, số nào bé nhất

c. Trong các số đó thì những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8

Câu 4: Điền dấu <, > , = thích hợp vào chỗ chấm

2 + 3 … 6

8 – 2 … 5

1 + 3 … 4

Câu 5:

Nối các số từ 1 đến 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Câu trả lời chi tiết:

Câu 1: 

5

3

9

7

4

10

8

2

6

Câu 2: Tính nhẩm

9 – 6 = 3

2 + 7 = 9

1 + 2 = 3

7 – 6 = 1

3 + 4 = 7

6 + 2 = 9

5 – 2 = 3

10 – 5 = 5

Câu 3: 

a. Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn: 3, 6, 9

b. TRong các số số lớn nhất là 9 số bé nhất là 3

c. Trong các số sau số vừa lớn hơn 5, vừa lớn hơn 8: 6, 7

Câu 4: 2 + 3 < 6

8 – 2 > 5

1 + 3 = 4

Các em có thể tham khảo bài viết sau: Trọn bộ bài tập toán cơ bản lớp 1

Bài viết trên lớp học Mật Ngữ sẽ gửi tới các em chi tiết về vấn đề: Phiếu bài tập cuối tuần toán học lớp 1. Cảm ơn các em đã theo dõi chi tiết nội dung bài viết.