Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Mẫu Biên bản họp xét thi đua khen thưởng cuối năm 2023...

Mẫu Biên bản họp xét thi đua khen thưởng cuối năm 2023 mới nhất

Khi thực hiện tổng kết cuối năm để xét lại những điều đã hoàn thành và chưa hoàn thành. Tổng kết cuối không chỉ nhằm ghi nhận những thành tích đạt được mà còn để làm cơ sở xét khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể. Lớp học Mật Ngữ có bài phân tích hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản họp xét thi đua khen thưởng cuối năm:

Hoạt động thi đua và xét thi đua khen thương tại các cơ quan đơn vị là hoạt động tích cực đối với cả cá nhân, tập thể và với cơ quan đơn vị. Phát động phong trào thi đua, khen thưởng có mục đích khích lệ tinh thần, cổ vũ cho các cá nhân, tập thể khi hoạt thành tốt công việc, tạo động lực làm việc, tập trung và đạt được thành tích tốt nhất. Từ đó tạo nên môi trường làm việc năng động sáng tạo, cạnh tranh, hiệu quả.

1. Quy định về hoạt động bình xét thi đua khen thưởng

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Khen thưởng được quy định là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và  bảo vệ tổ quốc;

Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua

Mục đích của hoạt động bình xét thi đua khen thưởng

Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành thích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.  Cơ quan tổ chức, đơn vị khen thưởng quá thành tích, mức độ hoành thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

– Nguyên tắc thi đua là tự nguyện, tự giác, công khai; Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển

– Nguyên tắc khen thưởng là chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

– Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng;

Hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thi đua, khen thưởng

– Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi;

– Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;

– Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;

– Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;

– Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.

Danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng

– Danh hiệu thi đua gồm: Danh hiệu thi đua đối với cá nhân; Danh hiệu thi đua đối với tập thể; Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình;

+ Danh hiệu thi đua cá nhân gồm có:  Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến;

+ Danh hiệu thi đua tập thể gồm: Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng; Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến; Danh hiệu thi đua đối với thông, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương là thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa.

+ Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là Gia đình văn hóa

+ Các danh hiệu thi đua được xét tặng hàng năm hoặc theo đợt

– Các hình thức khen thưởng gồm: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước; Kỷ niệm chương, Huy hiệu; Bằng khen; Giấy khen.

Căn xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng là Phong trào thi đua, đăng ký tham gia thi đua, Thành tích thi đua, Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; Tiêu chuẩn khen thưởng, Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích; Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Hình thức và nội dung tổ chức thi đua

– Hình thức gồm thi đua thường xuyền; Thi đua theo đợt; ( phạm vi toàn quốc, Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở.

– Nội dung gồm Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua; Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua; Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua; Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua; Sơ kết, tổng kết và khen thưởng thi đua;

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phát động, chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua trong phạm vi quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến và tạo điều kiện để tập thể, cá nhân được khen thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu ” Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được trao đổi, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

+ Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến;

+ Phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên; tham gia với các cơ quan chức năng tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội v iên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng;

+ Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng

– Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, 5 năm và nhiệm vụ chính trị được giao để tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra việc thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đề xuất khen thưởng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

– Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

2. Mẫu biên bản họp xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

2.1 Biên bản họp xét thi đua khen thưởng (Mẫu số 1)

UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM HẢI

Số: 69/BBTĐ-THCSNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2023

 

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Năm học 2022 – 2023

Vào hồi 14 giờ 00 phút  ngày 11 tháng 11 năm 2023, tại phòng họp Hội đồng trường Trung học cơ sở Nam Hải tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối năm 2022 – 2023

I. Thành phần gồm có:

1. Chủ tọa: Đồng chí Đồng Thị Hiên – Hiệu trưởng;

2. Thư ký: Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Tú – GVPT chuyên môn;

3. Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường.

 có mặt 50/51 – Vắng mặt: 01 đồng chi – có lý do 🙁 đồng chí Nguyễn Phương Thúy – nghỉ ốm )

II. Nội dung cuộc họp:

Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học 2022 – 2023;

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội nghị;

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Đ/c Đồng Thị Hiên – Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã XD từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm được.

2. Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân cắn bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

3. Phát phiếu tín nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập nhà trường.

( Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt LĐTT gồm 51 đồng chí , có danh sách kèm theo)

– Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Gồm 5 đồng chí

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2022 – 2023 và thu được kết quả sau:

TT Họ và tên Tổng số phiếu Tỉ lệ %
1 Đồng Thị Hiên 50/50 100%
2 Nguyễn Thị Mai Anh 50/50 100%
3 Phạm Thị Thùy Linh 50/50 100%
4 Bùi Lệ Thương 50/50 100%
5 Nguyễn Thị Hồng Thắm 50/50 100%

Căn cứ vào Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại 51 đồng chí có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học 2022 – 2023 cho 06 đồng chí  có tên sau:

1. Đ/c Đồng Thị Hiên

2. Đ/c Nguyễn Thị Mai  Anh

3. Đ/c Phạm Thị Thùy Linh 

4. Đ/c Bùi Lệ Thương

5. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm

– Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận các danh hiệu của tập thể:

1. Tặng: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Khen: Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở.

Biên bản được thống nhất và thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không ai có ý kiến khác. Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 phút cùng ngày ./.

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

Đồng Thị Hiên

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Cẩm Tú

2.2 Biên bản họp bình xét thi đua (Mẫu số 2)

UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI

Số: 96/BBTĐ – THNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

NĂM HỌC 2022 – 2023

Vào hồi 7 giời 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2023, tại phòng họp Hội đồng trường tiểu học cơ sở Nam Hải tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xép loại thi đua cuối năm 2023 – 2023

I. Thành phần gồm có:

Tổ khối 3 – 4 – 5 ( 8/8 đồng chí – Vắng 0)

Chủ trì: Đồng Chí Đồng Thị Hiên – Hiệu Trưởng

Thư ký: Đồng chí Nguyễn Phương Thúy – Giáo viên phụ trách chuyên môn

II. Nội dung cuộc họp

1. Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học: 2023 – 2023

– Tư tưởng – chính trị

+ Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng;

+ Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn;

+ Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương;

+ Tham gia tích cực hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức;

+ Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động;

+ Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao

– Chuyên môn

+Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn thảo nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung đạt yêu cầu, theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục – Đào tạo.

+ Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp;

+ Tổ chức thao giảng 5 giờ, thi giáo viên giởi mỗi đồng chí 3 giờ đều đạt loại Tốt

+ Hồ sơ đạt loại Tốt 8/8 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học;

+ Thường xuyên sử dụng có hiệu bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp;

+ Nhiều đồng chi có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 2022 – 2023 tổ có 5 sáng kiến xếp loại A và được dự thi cấp Huyện, và năm học 2022 – 2023 cả 5 sáng kiến đều đạt kết quả. 5 Giáo viên dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả.

+ Coi thi, chấm thi, báo cáo chính xác, kịp thời và nghiêm túc

– Hoạt động khác

+ Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công;

+ Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục;

+ Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức;

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường;

( Nề nếp sinh hoạt, thể dục vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt)

II. Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

TT Tên Xếp loại Công đoàn
1 Đồng Thị Hiên Lao động tiên tiến

CĐVXS

2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Lao động tiên tiến CĐVXS
3 Nguyễn Thị Mai Anh Lao động tiên tiến CĐVXS
4 Nguyễn Thị Kim Thảo Lao động tiên tiến CĐVXS
5 Bùi Lệ Thương Lao động tiên tiến CĐVXS
6 Nguyễn Văn Tuấn Lao động tiên tiến CĐVXS
7 Nguyẽn Quốc Việt Lao động tiên tiến CĐVXS
8 Phạm Ngọc Dũng Lao động tiên tiến CĐVXS

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày

Chủ trì

Đồng Thị Hiên

Thư ký

Nguyễn Phương Thúy