Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 4Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 30 có...

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 30 có đáp án

Bài viết dưới đây là phần giải chi tiết đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 của Tuần thứ 30 .

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Số “Hai mươi sáu nghìn không trăm linh tư” được viết là:

A. 26 004

B. 26 040

C. 26 400

D. 24 604

Câu 2. Số 26 538 làm tròn đến hàng chục nghìn là:

A. 27 000

B. 26 000

C. 20 000

D. 30 000

Câu 3. Giá trị của biểu thức 8 254 + 24 150 × 3 là:

A. 97 212

B. 80 704

C. 66 912

D. 70 704

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 6 035 + 9 235

B. 5 126 × 3

C. 20 713 – 5 105

D. 56 728 : 4

Câu 5. Toàn có 2 chiếc bút chì màu vàng, 1 chiếc bút chì màu đỏ và 3 chiếc bút chì màu xanh. Toàn lấy ngẫu nhiên 1 cái cho Hà mượn. Có mấy khả năng xảy ra đối với màu sắc của chiếc bút chì Toàn cho Hà mượn?

A. 1 khả năng

B. 3 khả năng

C. 4 khả năng

D. 6 khả năng

Câu 6. Cô Tâm vừa mua 3 thùng mít sấy. Trong mỗi thùng có 8 túi, mỗi túi có 500 g mít sấy. Vậy khối lượng mít sấy cô Tâm đã mua là:

A. 4 kg

B. 15 kg

C. 12 kg

D. 11 kg

Câu 7. Bác Minh có một mảnh vườn hình chữ nhật rộng 8 m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Bác dự định dùng lưới để quây xung quanh mảnh vườn. Vậy số mét lưới bác Minh cần để vừa đủ quây kín xung quanh vườn là:

A. 16 m

B. 24 m

C. 32 m

D. 48 m

Câu 8. Biểu thức ( 17 + 8 ) × 3 − 9  bằng bao nhiêu?

A. 60

B. 54

C. 48

D. 45

Câu 9. Giả sử  x = 5 và  y = 3, giá trị của 2x + 4y là bao nhiêu?

A. 26

B. 22

C. 18

D. 16

Câu 10. Trong dãy số 2, 5, 8, 11, …, số thứ 7 là bao nhiêu?

A. 17

B. 20

C. 23

D. 26

Câu 11. Nếu một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm và chiều rộng là 7 cm, diện tích của nó là bao nhiêu?

A. 84 cm²

B. 96 cm²

C. 84 cm

D. 72 cm

Câu 12. Hà có 18 quyển sách, cô ta muốn xếp chúng thành các đống có số lượng sách bằng nhau. Nếu Hà xếp theo đống, mỗi đống có bao nhiêu quyển sách?

A. 6

B. 9

C. 3

D. 5

Câu 13. Nếu a + 2b = 10 và  b = 3, giá trị của a là bao nhiêu?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 14. Một chiếc hộp chứa 24 viên bi, trong đó có 6 viên màu đỏ, 8 viên màu xanh, và 10 viên màu vàng. Nếu bạn ngẫu nhiên lấy ra một viên bi từ hộp, khả năng lấy được viên màu xanh là bao nhiêu?

A. 1/3

B. 1/4

C. 1/2

D. 2/3

Câu 15. Tổng của 3 số liên tiếp là 36. Số lớn nhất trong ba số đó là bao nhiêu?

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

Câu 16: Số 25 104 đọc là

A. Hai mươi năm nghìn một trăm linh tư

B. Hai mươi năm nghìn một trăm linh bốn

C. Hai mươi nghìn một trăm linh tư

D. Hai mươi lăm nghìn một trăm linh tư

Câu 17: Cho dãy số: 19 200, 19 201, 19 202, …., …., …., 19 206, 19 207. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 19 204, 19 205, 19 206

B. 19 203, 19 204, 19 205

C. 19 300, 19 400, 19 500

D. 19 230, 19 240, 19 250

Câu 18: Số gồm 6 chục nghìn, 3 trăm và 5 đơn vị được viết là:

A. 635

B. 6 035

C. 60 250

D. 60 305

Câu 19: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 30 681 + 31 136

B. 12 105 × 5

C. 83 584 – 20 639

B. 90 595 : 5

Câu 20: Năm nay, nhà bác Toàn thu hoạch được 12 356 kg vải thiều. Khối lượng vải thiều nhà bác Toàn thu hoạch được sau khi làm tròn đến hàng nghìn là:

A. 12 000 kg

B. 10 000 kg

C. 12 200 kg

D. 13 000 kg

Câu 21: Một nhà máy sản xuất xe đạp, tháng trước sản xuất được 16 125 chiếc xe đạp. Số xe tháng này sản xuất được gấp 2 lần so với tháng trước. Vậy trong cả hai tháng số xe đạp nhà máy đó sản xuất được tất cả là:

A. 48 375 chiếc

B. 48 365 chiếc

C. 38 375 chiếc

D. 38 365 chiếc

Câu 22. Số “Năm mươi tám nghìn hai trăm linh sáu” viết là:

A. 580 206    

B. 58 206    

C. 508 206    

D. 5826

Câu 23. Số gồm 7 triệu, 3 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm và 4 đơn vị là:

A. 3 702 604    

B. 7 320 604    

C. 7 032 604    

D. 7 326 400

Câu 24. Số nhỏ nhất trong các số 137 235; 143 567; 154 234; 185 754 là:

A. 137 235    

B. 143 567    

C. 154 234    

D. 185 754

Câu 25. Số 746 924 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 746 920    

B. 746 000    

C. 750 000    

D. 700 000

Câu 26. Minh sinh năm 2015. Hỏi Minh sinh vào thể kỉ nào?

A. XIX    

B. XX    

C. XXI    

D. XVIII

II. Phần tự luận

Bài 1. Cho các số sau: 65 192; 58 548; 65 000; 63 806

a. Số liền trước của số 65 000 là ……………………………………………………

b. 63 806 = ……………….. + …………… + ……………… + …………………..

c. Làm tròn số 58 548 đến hàng nghìn được ………………………………………..

d. Sắp xếp các trên số theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 25 716 + 38 064

b) 7 108 × 5

c) 56 278 – 43 529

d) 12 041 × 6

e) 98 726 : 7

Bài 3. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) 18 256 + (62 670 – 5 618)

b) 65 370 – 36 852 : 4 

Bài 4: Viết các số sau thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 24 196 = 20 000 + 4 000 + 100 + 90 + 6

15 112 = ……………………………………………………………………

50 615 = ……………………………………………………………………

67 104 = ……………………………………………………………………

Bài 5: > ; < ; = ?

a) 27 586 + 11 509 ….. 70 362 – 25

b) 136 5 013 × 7 ….. 70 182 : 2

III. Đáp án chi tiết

Phần trắc nghiệm

Câu 1: C. 26 400

Câu 2: A. 27 000

Câu 3: B. 80 704

Câu 4: A. 6 035 + 9 235

Câu 5: C. 4 khả năng

Câu 6: B. 15 kg

Câu 7: C. 32 m

Câu 8: B. 54

Câu 9: A. 26

Câu 10: C. 23

Câu 11: A. 84 cm²

Câu 12: B. 9

Câu 13: A. 4

Câu 14: C. 1/2

Câu 15: Số lớn nhất trong ba số đó là D. 18

Câu 16: Số 25 104 đọc là: A. Hai mươi năm nghìn một trăm linh tư

Câu 17: B. 19 203, 19 204, 19 205

Câu 18: Số gồm 6 chục nghìn, 3 trăm và 5 đơn vị được viết là: B. 6 035

Câu 19: Phép tính có kết quả lớn nhất là: A. 30 681 + 31 136

Câu 20: Khối lượng vải thiều nhà bac Toàn thu hoạch được sau khi làm tròn đến hàng nghìn là: A. 12 000 kg

Câu 21: Trong cả hai tháng số xe đạp nhà máy đó sản xuất được tất cả là: A. 48 375 chiếc

Câu 22. Số “Năm mươi tám nghìn hai trăm linh sáu” viết là: B. 58,206

Câu 23. Số gồm 7 triệu, 3 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm và 4 đơn vị là: A. 3,702,604

Câu 24. Số nhỏ nhất trong các số 137,235; 143,567; 154,234; 185,754 là: A. 137,235

Câu 25. Số 746,924 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: C. 750,000

Câu 26. Minh sinh năm 2015. Hỏi Minh sinh vào thế kỉ nào? C. XXI

Phần tự luận

Bài 1:

a. Số liền trước của số 65 000 là 64,999.

b. 63 806 = 60,000 + 3,000 + 800 + 6.

c. Làm tròn số 58 548 đến hàng nghìn được 58,000.

d. Sắp xếp các trên số theo thứ tự từ lớn đến bé: 65,192; 65,000; 63,806; 58,548.

Bài 2: 

a) 25,716 + 38 , 064 = 63,780

b) 7,108 × 5 = 35 , 540

c) 56 , 278 − 43 , 529 = 12,749

d) 12 , 041 × 6 = 72,246

e) 98 , 726 ÷ 7 ≈ 14 , 103.71 

Bài 3:

a) 18 , 256 + ( 62 , 670 − 5 , 618 ) = 75 , 308

b) 65 , 370 − ( 36 , 852 ÷ 4 ) = 56 , 370

Bài 4:

a)

15,112 = 10,000 + 5,000 + 100 + 10 + 2

67,104 = 60,000 + 7,000 + 100 + 4

Bài 5:

a) 27,586 + 11,509 > 70,362 − 25

b) 136 × 5,013 < 70,182 ÷ 2