Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 12Đề cương ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 12...

Đề cương ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 12 đầy đủ, chi tiết

Bài viết sau đây Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Đề cương ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 12 đầy đủ, chi tiết”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em.

A. MODALS IN ACTIVE

Could/ may/ might (có thể): chỉ một khả năng diễn tả những gì mà người nói cảm thấy chưa chắc chắn lắm.

– Maybe it will rain tomorrow.

Possibly, maybe = perhaps: có lẽ. có khả năng (chỉ dự đoán)

Ex: I don’t know where Lan is. Maybe she is in her room.

I may go to the beach or stay at home in this summer holidays.

Được dùng để diễn tả: – Một lời đề nghị, lời khuyên.

Được dùng để diễn tả

– Trách nhiệm hoặc bổn phận. Must có nghĩa mạnh hơn should. Với should ta có một sự lựa chọn làm hoặc không làm nhưng với must sẽ không có sự lựa chọn.

Ex: – An automobile must have gasoline to run.

+ mustn’t chỉ sự ngăn cấm

Ex: You mustn’t drive on the left

Have to có nghĩa gần như must, nhưng không mang tính bắt buộc mà chỉ thấy cần phải làm.

Ex: – I need some meat. I have to go to the butcher’s.

– Does your father have to go at once?

Hình thức này được dùng để chỉ khả năng trong quá khứ.

Ex: It may have rained last night, but I’m not sure.

John might have gone to the movies yesterday.

Hình thức này để chỉ một bổn phận, trách nhiệm được cho là xảy ra ở quá khứ, nhưng vì một lý do nào đó đã không xảy ra.

Ex: John should have gone to the post office this morning. (He did not go to the post office)

Maria shouldn’t have called John last night. (she did call him)

chỉ một sự suy luận hợp lý trong quá khứ.

Jane did very well on the exam. She must have studied hard.

Mary looks very tired. She must have stayed up late last night.

B. MODALS IN PASSIVE

In the present: MODAL +BE + P.P

In the past: MODAL + HAVE + BEEN + P.P

II/ SO – THEREFORE – BUT – HOWEVER:

 – Nghĩa: vì vậy (chỉ nguyên nhân, hậu quả)

=> “So” không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phẩy.

Ex: The rain began to fall, so we went to home.

– Nghĩa: vì thế

=> “Therefore” đứng đầu câu, sau đó có dấu phảy

=> “Therefore” đứng giữa câu, trước có dấu chấm phảy, sau có dấu phảy hoặc không có, hoặc có dấu phảy cả trước và sau.

Ex: He broke the rules of the school; therefore he had to punished.

* CHÚ Ý: “So” dùng thông dụng trong văn nói, “therefore” trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết.

– Nghĩa: nhưng (chỉ sự tương phản hoàn toàn)

=> “But” không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phảy.

Ex: It was midnight, but the restaurant was still open.

– Nghĩa: tuy nhiên (nó thể hiện sự nhượng bộ, cũng nói về sự trái ngược nhưng không đối nghịch nhau hoàn toàn, và ý định nhận mạnh phần sau hơn phần trước)

=> “However” đứng đầu câu, sau đó có dấu phảy

=> “However” đứng giữa câu, trước có dấu chấm phảy, sau có dấu phảy hoặc không có

Ex: Lan is a very good student; however Hung is much better than her.

* CHÚ Ý: “But” dùng thông dụng trong văn nói, “however” trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết.

C. TRANSITIVE AND IN TRANSITIVE VERBS: NGOẠI ĐỘNG TỪ VÀ NỘI ĐỘNG TỪ

=> Là những động từ cần có đối tượng tiếp nhận hành động (tân ngữ) theo sau thì nghĩa của câu mới đầy đủ.

=> Phần thông tin phía sau động từ trả lời cho câu hỏi: AI, CÁI GÌ

=> ride, find, finish, read, write, meet, kill, help, climb, clean, catch,teach, study, build, buy, sell, cook, paint, take, tell, watch……………………………………

Ex: He drove the boat very fast.

Ex: I met Ba at the bus stop early in the morning.

=> Là những động từ không cần có đối tượng tiếp nhận hành động(tân ngữ) theo sau,mà nghĩa của câu vẫn đầy đủ.

=> Phần thông tin phía sau động từ trả lời cho câu hỏi: Ở ĐÂU, KHI NÀO, NHƯ THẾ NÀO.

=> walk, sleep, grow, arrive, lie, rain, exist, occur, breathe, run,cry, go, fall, happen, sit, stand, swim, ………………………………………………. .                                                                            

Ex: We walked down town after work yesterday.

Ex: The baby was crying in the room.

D. COMPARISON

So sánh bằng (positive form)

S + BE + AS + Adj + AS + Noun/ Pronoun/ clause

Ex: * She is as tall as me

S be adj pr.

* My hands were as cold as ice.

S + V + AS + Adv + AS + Noun/ Pronoun/ clause

Ex: She sings as well as her sister.

V adv N

S + V (not)+ as/ so + adj/ adv + as + Noun/ Pronoun/ clause

Ex: This flat is not as/ so big as our old one.

I couldn’t run as/ so fast as him. (as he runs)

* Notes:

– so sánh bằng nhau hoặc như nhau còn có thể thay thế bằng cấu trúc the same as.

S + V (not)+ the same + (Noun) as+ Noun/ Pronoun

Ex: Tom is as old as Mary = Tom is the same age as Mary.

Tom’s salary as much as Mary’s = Tom’s salary is the same as Mary’s.

– less …………..than = not …as/ so …..as (kém hơn, không bằng)

Ex: This dress is less expensive than that one = This dress isn’t as/ so expensive as that one.

– Khi nói gấp bao nhiêu lần ta dùng cấu trúc: Twice as…. as; three times as…….as.

Ex: Their house is about three times as big as ours.

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

So sánh hơn (comparative form)

Tính từ, trạng từ ngắn (short adj, adv): là những tính từ, trạng từ có 1 âm tiết hoặc những tính từ, trạng từ có 2 âm tiết mà kết thúc bằng – er, – ow, – y, – le.

S + V (not)+ short adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun/ Clause

EX: She is taller than me.

She runs faster than me.

Tính từ, trạng từ dài (long adj, adv): là những tính từ hoặc trạng từ có từ 2 âm tiết trở lên

S + V (not)+ more + long adj/adv + than + Noun/ Pronoun/ Clause

Ex: Her watch is more expensive than mine

Jane speaks English more fluently than me.

NOTES:

So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh. Ngoài ra a lot, a bit, a little, rather cũng có thể được dùng trong cấp so sánh hơn.

EX: Her watch is much/ far more expensive than mine.

Trong lối văn thân mật, tân ngữ của đại từ nhân xưng (me, you, us, them, her, him, it) thường được dùng sau as hoặc than.

Ex: He is older than me.

Trong lối văn trang trọng, đại từ nhân xưng thường được dùng (thường đi với động từ hoặc trợ động từ)

Ex: They have more money than we have.

Jane speaks English more fluently than I do.

More và most được dùng để thành lập hình thức so sánh của các trạng từ bằng đuôi – ly (ngoại trừ trường hợp early.)

Một số tính từ hai âm tiết có thể có cả 2 hình thức so sánh (-er/more và – est/ most)

EX: It’s too noisy here. Can we go somewhere quieter/ more quiet?

So sánh nhất (superlative form)

S + V (not) the + short adj/ adv + est + Noun

Ex: I’m the happiest man in the world.

S + V (not) the +most + long adj/ adv + Noun

EX: Love is the most important thing.

So sánh kép (double comparatives)

So sánh đồng tiến (càng……..càng): diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm đi về số lượng hoặc mức độ) của sự việc.

=> THE + ADJ/ ADV + ER + S +V, THE + ADJ/ ADV + ER + S +V.

Ex: The bigger the room is, the better I feel.

=> THE MORE+ ADJ/ ADV + S + V, THE MORE+ ADJ/ ADV + S + V.

Ex: The more polluted the water is, the more dangerous our lives become.

=> THE MORE +N + S + V, THE MORE +N + S + V.

Ex: The more money he gets, the more food he buys.

=> THE MORE + S + V, THE MORE + S + V.

Ex: The more I think, the more I worry.

EX: The more dangerous it is, the more I like it.

The older I get, the happier I am.

So sánh lũy tiến (càng ngày càng): diễn đạt sự tăng dần hoặc giảm dần 1 cách liên tục

– …er and …er và more and more được dùng để diễn đạt sự tăng dần.

S + V + short adj/ adv + er + and + short adj/ adv + er…….

EX: Betty is younger and younger.

– less and less dùng để diễn đạt sự giảm dần:

He became less and less interested in politics.

E. ADVERBIAL CLAUSES OF TIME

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là một mệnh đề phụ, bắt đầu bằng một trong những liên từ chỉ thời gian như: when, whenever, while, before, after, as soon as, just after, since.

 Động từ mệnh đề when chia thì đơn.

* When + S + hiện tại đơn, S + hiện tại đơn.

* When + S + hiện tại đơn, S + tương lai tiếp diễn.

Whenever chỉ hành động thường xuyên ở hiện tại hoặc liên tục trong hiện tại.

Ex: Whenever it rains hard, I don’t go out.

When he opens the door, the dog runs into the house.

* When + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: chỉ hai hành động xảy ra ở tương lai (nhưng khi có liên từ chỉ thời gian thì tương lai đơn được thế bằng hiện tại đơn).

Ex: When you see him tomorrow, he will give you a note.

When you come to my office tomorrow, I will be sitting at my desk.

* When + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh hành động 1 xảy ra hoàn toàn trước hành động 2 (vì có liên từ chỉ thời gian thì tương lai hoàn thành được thay thế bằng thì hiện tại hoàn thành).

Ex: When I have finished my book, I will lend it to you.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khú đơn: chỉ 2 việc xảy ra liên tục trong quá khứ.

Ex: When he opened the door, the dog ran into the house.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khứ tiếp diễn: chỉ hành động 1 ngắn, hành động 2 kéo dài trong quá khứ

Ex: When he came home yesterday, she was still sleeping.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành: hành động 1 xảy ra sau, hành động 2 xảy ra trước.

Ex: When I arrived at the station yesterday, the bus had just left.

– Nghĩa:  trong khi, động từ ở mệnh đề while luôn chia ở thì tiếp diễn.

* S + hiện tại đơn + while + S + hiện tại tiếp diễn.

Ex: He usually reads a newspaper while he is waiting for the bus.

* While + S + hiện tại tiếp diễn, S + tương lai đơn.

Ex: While we are studying tomorrow, our principal will come to see our class.

* S + quá khứ đơn + while + S + quá khứ tiếp diễn.

Ex: Yesterday he read a newspaper while he was waiting for me.

* S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành + while + S + quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Ex: Yesterday I asked the librarian the book that the professor had recommended while he had been giving the history lesson.

* Before + Ving, S + V: khi 2 chủ từ giống nhau.

Ex: Before going to bed, I finished my homework.

* Before + S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành: hành động 1 xảy ra sau, hành động 2 xảy ra trước.

Ex: Before I went to bed last night, I had finished my homework.

* Before + S + hiện tại đơn, S + hiện tại đơn: 2 hành động xảy ra liên tục, thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Before I go to bed, I usually finish my homework.

* Before + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: thì tương lai đơn được thế bằng thì hiện tại đơn vì có liên từ before.

Ex: Before you come tomorrow, I will finish my work.

Before + S + hiện tại đơn, S + tương lai hoàn thành: nhấn mạnh hành động 2 hoàn thành trước hành động 1 ở tương lai.

Ex: Before the manage comes back next week, we will have finished the project.

* After + Ving, S + V: khi 2 chủ từ trong câu giống nhau.

Ex: After finishing my work, the officer went home.

* After + S + quá khứ hoàn thành, S + quá khứ đơn.

Ex: After the worker had finished the work, he went home.

* After + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn.

Ex: After he finishes the work tomorrow, he will go home.

* After + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh sự việc 1 xảy ra hoàn thành trước sự việc 2 ở tương lai.

Ex: After I have passed the next exam, I will go on holiday.

* As soon as/ Just as/ Just after + S + quá khứ hoàn thành + S + quá khứ đơn.

As soon as/ Just as/ Just after + S + quá khứ đơn + S + quá khứ đơn.

Ex: As soon as/ Just as/ Just after he had got/ got home, the bell rang.

* As soon as + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: có as soon as thì tương lai đơn => hiện tại đơn.

Ex: As soon as he passes the exam next month, he will go on holiday.

* As soon as + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh sự việc 1 hoàn tất trước sự việc 2.

Ex: As soon as he has finished his study, he will go for his holidays.

* As soon as + S + hiện tại đơn, (please) + V1!/ don’t + V1!

Ex: As soon as he comes here, please phone me.

* S + hiện tại hoàn thành + since + S + quá khứ đơn.

Ex: I have studied in this school since I moved to this town.

* S + hiện tại hoàn thành (tiếp diễn) + since + S + hiện tại hoàn thành (tiếp diễn): để nhấn mạnh sự việc còn tiếp tục đến hiện tại.

Ex: He has been selling the lottery since he has lived/ has been living in this city.

Hardly … when: vừa mới … thì.

* No sooner + had + S + V¬3 + than + S + quá khứ đơn.

* Hardly + had + S + V3 + when + S + quá khứ đơn.

Ex: No sooner had he come home than the telephone rang.

Hardly had I arrived when it began to rain.