Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 3Đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1...

Đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Global Success

Bài viết sau Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Global Success”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em.

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

Unit 1. Hello

1. Từ vựng

Chào hỏi, tạm biệt

2. Ngữ pháp

Chào hỏi, tạm biệt

Unit 2. Our names

1. Từ vựng

– Tên người

– Hỏi tên

2. Ngữ pháp

Hỏi tên, tuổi

Unit 3. Our friends  

1. Từ vựng

Bạn bè, thầy cô

2. Ngữ pháp

Đại từ chỉ định

Unit 4. Out bodies

1. Từ vựng

Bộ phận trên cơ thể người

2. Ngữ pháp

– Hỏi xem đây là cái gì

– Câu yêu cầu, đề nghị

Unit 5. My hobbies

1. Từ vựng

Một số hoạt động

2. Ngữ pháp

Hỏi về sở thích của ai đó

Unit 6. Our school

1. Từ vựng

Các địa điểm trong trường học

2. Ngữ pháp

– Hỏi trả lời về các địa điểm trong trường học

– Rủ cùng làm gì với Let’s

Unit 7. Classroom instructions

1. Từ vựng

Động từ

2. Ngữ pháp

– Đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự  

– Xin phép ai đó làm gì

Unit 8. My school things

1. Từ vựng

Đồ dùng học tập

2. Ngữ pháp

– Nói xem mình có cái gì

– Hỏi xem ai đó có cái gì không

Unit 9. Colours

1. Từ vựng

Màu sắc

2. Ngữ pháp

Hỏi màu sắc của đồ vật

Unit 10. Breaktime activities

1. Từ vựng

Hạt động giải trí

2. Ngữ pháp

Hỏi đáp về việc làm gì trong giờ giải lao

B. Bài tập luyện tập

EXERCISE 1: READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ………………………. , Miss Hien. (2) ………………………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ………………………………. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) ……………………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

ĐÁP ÁN:

Quan: (1) ………….Hello…………… , Miss Hien. (2) ……………How…………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ……………..Fine……………….. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) …………fine…………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

EXERCISE 2: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. This ……………………………. my new friend, Hoa.

2. ……………………………. the gym big or small?

3. What ……………………………. his name?

4. How ……………………………. you? – I ……………………………. fine, thank you.

5. I ……………………………. nine.

6. This ……………………………. my friend.

7. That ……………………………. my school.

8. The classroom ……………………………. small but nice.

9. ……………………………. they your friends? – Yes, they ……………………………. .

10.Trung and Quan ……………………………. my friends.

ĐÁP ÁN:

1. This …………..is……………….. my new friend, Hoa.

2. …………………Is…………. the gym big or small?

3. What ………..is………………….. his name?

4. How …………..are……………….. you? – I ……………..am…………….. fine, thank you.

5. I …………….am……………… nine.

6. This …………..is……………….. my friend.

7. That …………..is……………….. my school.

8. The classroom ………………is……………. small but nice.

9. …………..Are……………….. they your friends? – Yes, they …………are…………………. .

10.Trung and Quan …………….are……………… my friends.

EXERCISE 3: MAKE THE QUESTIONS (ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI)

1. My name’s Nam.

………………………………………………………………………………………………..?

2. I am fine, thank you.

………………………………………………………………………………………………..?

3. His name’s Tony.

………………………………………………………………………………………………..?

4. It’s my friend, Hung.

………………………………………………………………………………………………..?

5. She is nine years old.

………………………………………………………………………………………………..?

6. Her name’s Hoa.

………………………………………………………………………………………………..?

7. No, they aren’t. They aren’t my friends.

………………………………………………………………………………………………..?

8. No, it isn’t. It’s Hoa.

………………………………………………………………………………………………..?

9. It is blue.

………………………………………………………………………………………………..?

10. Yes, you can

………………………………………………………………………………………………..?

ĐÁP ÁN:

1. What’s your name?

2. How are you?

3. What’s his name?

4. Who is this?

5. How old is she?

6. What is her name?

7. Are they your friends?

8. Is it Linh?

9. What colour is it?

10. Can I go out?

EX 4: Read and answer the questions:

Hello, I’m Khanh. I’m eight years old. I’m in class 3A at Chu Van An Primary School. My school is big and new. My class is big and new, too. This is my desk. It is brown. These are my books. They are yellow. This is my notebook. It’s pink. These are my pens. They are black and white. This is my rubber. It’s orange and white. And this is my school bag. It’s blue, green and red. What about you?

What colour are your school things?

1. What’s her name? ……………………………………………………………………………………………………

2. How old is she?………………………………………………………………………………………………………..

3. Is her school big and new? ………………………………………………………………………………………..

4. What colour is her desk? ……………………………………………………………………………………….

5. What colour is her school bag? ………………………………………………………………………………..

6. What colour are her books? ………………………………………………………………………………….

7. What colour are her pens? ………………………………………………………………………………………

8. Is her rubber red? ………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN:

1. Her name is Khanh.

2. She is eight years old.

3. Yes, it is.

4. It is brown.

5. It’s blue, green and red.

6. They are yellow.

7. They are black and white.

8. No, it isn’t.

EX 5: READ AND ANSWER

My name is Tim. I’m eight years old and I’m in class 3C at International Primary School. My friends and I do many things at break time. John and his friends play hide and seek. Danny and Torn like sport very much. They play football at break time. Karen and Carol sit in the classroom and play chess

1. Complete each sentence (hoàn thành câu):

1. Tim is ……………………….years old.

2. Tim is a pupil at ……………………………Primary school.

3. Tim and his friends do many things at………………………… ,

4. John and his ……………………………. play games.

5. John……………………………hide and seek with his friend

ĐÁP ÁN:

1. Tim is …………….eight…………years old.

2. Tim is a pupil at …………..International……………….Primary school.

3. Tim and his friends do many things at……….break time………………. ,

4. John and his …………….friends……………… play games.

5. John………..plays………………….hide and seek with his friend

EX 6: Read the text and write T (True) or F (False)

Hi. I am Henry. Those are my new school things. Look at my school bag. It is yellow. That is my book. It is red. That is my pen. It is brown. Those are my rulers. They are orange and blue. Those are my rubbers. They are black and purple. I like my new school things. I want to keep them clean.

1. Henry has new school things

2. The school bag is blue

3. The book is pink

4. The rulers are orange and blue

5. The rubbers are white and purple

ĐÁP ÁN: 1. T    2. F    3. F 4. T   5. F

Exercise 7: Choose the best answer

1. “Hello, my _______ Lisa”

A. is

B. name

C. name’s

D. these

2. Who is _______? – ________ is my mother

A. she – Her

B. her – She

C. her – Her

D. she – She

3. Nice to meet you. – ________________.

A. Me too

B. Nice to meet you, too

C. Nice to met youu

D. A & B

4. Bye. Have _____ nice day!

A. the

B. a

C. an

D. two

5. Five + five = __________.

A. twelve

B. ten

C. five

D. zero

6. _____________? I am Okay.

A. How are you?

B. How are you today?

C. How do you?

D. A & B

7. This is _______ friend.

A. my

B. me

C. you

D. I

8. That _______ envelope

A. is an

B. not is an

C. a

D. an

Đáp án:

1. C

2. D

3. B

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

Exercise 8: Give the correct form of the verbs in brackets

1. It (be) rainy today

___________________________________________________

2. My father and I (be) good tennis players

___________________________________________________

3. My little brother (be) happy now

___________________________________________________

Đáp án:

1. It is rainy today

2. My father and I are good tennis players

3. My little brother is happy now

Exercise 9: Read and answer the following questions

My name is Alex. I am nine years old. I go to Orange Primary School. I have many friends at school. Alice is my best friend. She is nine, too. We are in the same class. Alice is very nice with long brown hair. Alice helps me a lot at school.

1. How old is Alex?

___________________________________________________

2. Which school does Alex study?

___________________________________________________

3. How many friends does Alex have?

___________________________________________________

4. Does Alice have black hair?

___________________________________________________

5. Are Alex and Alice in the same class?

___________________________________________________

Đáp án:

1. Alex is nine years old

2. Alex studies at Orange Primary School

3. He has many friends

4. No, she doesn’t

5. Yes, they are

Exercise 10: Reorder these words to have correct sentences

1. family/ this/ our/ happy/ is/ ./

___________________________________________________

2. together/ we/ often/ play/ ./

___________________________________________________

3. that/ man/ there/ over/ who/ is/ ?/

___________________________________________________

4. your/ is/ she/ friend/ ?

___________________________________________________

5. are/ who/ they/ ?

___________________________________________________

Đáp án:

1. This is our happy family

2. We often play together

3. Who is that man over there?

4. Is she your friend?

5. Who are they?

Ex 11: Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Đáp án:

1. Jen is 8 years old. T

2. There are many things in Jen’s school bag. T

3. Jen’s ruler is old. F

4. Jen’s books are nice. T

5. Jen’s notebooks are new. T                             

Exercise 12: Put the words in correct order (Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa):

1. is/ that/ computer/ the/ room/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. the/ library/ that/ is/.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. my/ that/ is/ school/.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. that/ music/ the/ room/ is/.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. my/ is/ this/ friend/ new/.

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

8. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Key: 1. That is the computer room.

2. That is the library.

3. That is my school.

4. That is the music room.

5. Is the gym big? – Yes, it is.

6. This is my new friend.

7. Are they your friends? – No, they are not.

8. Is the playground large? – No, it is not

9. Is her school small? – No, it is not. It is big.

10. Is your book old? – No, it is not. It is new.                                

Trên đây là bài viết của Lớp học Mật Ngữ, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho các em. Xin trân trọng cảm ơn!