Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2022 - 2023...

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2022 – 2023 Tất cả các môn có đáp án

Qua bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ gửi tới quý phụ huynh và học sinh: Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2022 – 2023 Tất cả các môn có đáp án. Chúc quý phụ huynh và học sinh ôn tập thật tốt

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút

1. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2022 – 2023

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1: Cho M = {a; 5; b; c}. Trong các khẳng định nào sau đây sai?

A. 5 epsilon M.

B. a epsilon M.

C. b epsilon M.

D. c epsilon M.

Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho 3

A. 124.

B. 321.

C. 634.

D. 799.

Câu 3: Số đối của 5 là:

A. 5.

B. -3.

C. -5.

D. 4.

Câu 4: Tập hợp tất cả các ước số nguyên của 5 là:

A. Ư(5) = {1; 5}.

B. Ư(5) = {- 5; -1; 0; 1; 5}

C. Ư(5) = {- 1; -5}.

D. Ư(5) = {- 5; -1; 1; 5}.

Câu 5: Điểm A trong hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2022 - 2023 Tất cả các môn có đáp án

A.4

B.3

C.- 4

D.-3

Câu 6: Thực hiện phép tính 33 . 68 + 68 . 67

A. 100.

B. 6800.

C. 680.

D. 6900.

Câu 7: Cho tam giác đều ABC với AB = 10 cm. Độ dài cạnh AC là

A.10cm.

B.5cm.

C.15cm.

D. 3,5cm.

Câu 8: Yếu tố nào sau đây không phải của hình chữ nhật?

A. Hai cặp cạnh đối diện song song

B. Có 4 góc vuông

C. Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

D. Hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 9: Danh sách dự thi văn nghệ của lớp 6A.

2. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm học 2022 – 2023

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (5,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“ […] Cái giếng nước ngọt đảo Thanh Luân sớm nay có không biết bao nhiêu người đến gánh và múc. Múc nước giếng vào thùng gỗ, vào những cong, những ang gốm màu da lươn. Lòng giếng vẫn còn rớt lại vài cái lá cam lá quýt của trận bão vừa rồi đi qua quăng vào. Chỗ bãi đá nuôi sáu mươi vạn con hải sâm ngoài kia, bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã đang mở nắp sạp đổ nước ngọt vào. Sau trận bão, hôm nay, hợp tác xã Bắc Loan Đầu cho 18 thuyền lớn nhỏ cùng ra khơi đánh cá hồng. Anh hùng Châu Hòa Mãn cùng bốn bạn xã viên đi chung một thuyền.Anh quẩy nước bên bờ giếng,tôi né ra một bên. Anh quẩy 15 gánh cho thuyền anh: “Đi ra khơi, xa lắm mà. Có khi mười ngày mới về. Nước ngọt cho vào sạp chỉ để uống. Vo gạo, thổi cơm cũng không được lấy nước ngọt. Vo bằng nước biển thôi.”

Từ đoàn thuyền sắp ra khơi đến cái giếng ngọt, thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về. Trông chị Châu Hòa Mãn địu con, thấy nó dịu dàng yên tâm như cái hình ảnh của biển cả là mẹ hiền mớm cá cho lũ con lành.”

(Ngữ văn 6 – tập 1, trang 112)

Câu 1 (1 điểm). Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả?

Câu 2 (1 điểm). Chỉ ra các danh từ trong câu văn sau: “Cái giếng nước ngọt đảo Thanh Luân sớm nay có không biết bao nhiêu người đến gánh và múc”.

Câu 3 (0,5 điểm). Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì trong câu văn:

“Trông chị Châu Hòa Mãn địu con, thấy nó dịu dàng yên tâm như cái hình ảnh của biển cả là mẹ hiền mớm cá cho lũ con lành”.

Câu 4 (1 điểm). Trình bày tác dụng của phép tu từ trong câu văn trên?

Câu 5 (1,5 điểm). Cảm nhận của em về cuộc sống con người trên đảo Cô Tô qua đoạn văn trên?

PHẦN II: Tập làm văn (5 điểm):

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.

3. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2022 – 2023

I. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. Is your mother going to work ________ bus today?

A. in

B. to

C. by

D. at

2. There is ________ apple in our living room.

A. an

B. a

C. two

D. three

3. Hello. I ________ your new teacher. My name is Hoa.

A. is

B. am

C. are

D. do

4. We always get up ________ half past seven in the morning.

A. to

B. about

C. in

D. at

5. ________ is my new English teacher. Her name is Sandra.

A. These

B. There

C. This

D. Those

II. Fill in each gap a suitable word in the box: and ; to ; in ; my ; big ; it

My name is Long. I am eleven years old. I am a student. I go (1) _____________ Quang Trung school. It is a (2) _____________ school. it is on Le Loi street. In front of (3) _____________ school, there is a yard. And opposite (4) _____________, there is a photocopy store. My school has 3 floors, (5) _____________ 57 rooms. I am (6) _____________ class 6A. My classroom is on the third floor.

Fill the blanks with the correct form of the verbs

1. What are you doing? – I (wash) ______________ the dishes.

2. My brother (do) ______________ judo every day.

3. This (be) ______________ the biggest house in my neighborhood.

4. How many pens (be) ______________ there in your bag?

5. At present, he (compose) ________ a piece of music

III. Read the description of Jim’s bedroom. Circle the best answer A, B or C to each of the questions.

Jim’s favorite room in his house is his bedroom. It is a great place for study and sleep. It is a bit small. It has a bookshelf, a desk and two chairs. There is a nice lamp on the desk. There is an air-conditioner above the wardrobe. There are three pictures on the wall. They are next to a big clock. The room has two windows and a door leading to the balcony. Jim likes his bedroom very much because it is quieter and brighter than other rooms in the house. However, in the future, he wants a bigger room with a TV in it.

1. What is on the desk?

A. Some books.

B. A picture.

C. A lamp.

2. What does the word ‘they’ in line 4 mean?

A. The windows.

B. The walls.

C. The pictures.

3. Why does Jim like his bedroom?

A. Because it is quiet and bright.

B. Because it is big.

C. Because it is exciting.

4. What does Jim want in his room?

A. An air-conditioner.

B. A television.

C. A picture.

IV. Rewrite these sentences so that it has the same meaning as the root ones.

1. My mother is younger than my father. -> My father …………………………………………………………

2. Does your neighbourhood have a library? -> Is there………………………………………….?

3. Minh’s house is near the supermarket. -> Minh’s house isn’t …………………………………

4. Unit one is more difficult than Unit two. -> Unit two is ……….………………………………

5. My mother is shorter than my father.-> My father ………………………………………………………..

V. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. A trip to Fan Si Pan is an ___unforgetable_____experience. (FORGET)

2. You can watch (tradition) _____traditionalism___when you visit Sa Pa.(TRADITION)

3. Many visitors think that the greatest ____attraction____in Hue is temples. (ATTRACT)

4.You must take an umbrella because it’s ____rainy____in Mui Ne at this time of year. (RAIN)

5. Hue is near Da Nang, but it’s more ____interesting____than Da Nang. (INTEREST)