Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 5Bài toán tìm vận tốc trung bình của một chuyển động đều...

Bài toán tìm vận tốc trung bình của một chuyển động đều có đáp án

Bài viết dưới đây Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài toán tìm vận tốc trung bình của một chuyển động đều có đáp án”.

1. Kiến thức cần nhớ

1.1 Công thức chung

Kí hiệu quãng đường là S, vận tốc là v, thời gian là t có công thức sau:

Đơn vị vận tốc có thể là km/giờ, m/phút, m/giây,… 

1.2 Quan hệ giữa các đại lượng

– Trên cùng một quãng đường (S), vận tốc (v), và thời gian (t) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

– Trong cùng một thời gian (t), quãng đường (S) và vận tốc (v) là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

– Trong cùng một vận tốc (v), quãng đường (S) và thời gian (t) là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

1.3 Vận tốc trung bình

Trong một khoảng thời gian nhất định thì một chuyển động đều có vận tốc trung bình bằng thương số giữa quãng đường chuyển động trong thời gian đang xét và khoảng thời gian đó.

Công thức: Vận tốc trung bình = Tổng quãng đường : Tổng thời gian

                     V trung bình         = (S1 + S2 + S3)       : (t1 + t2 + t3)

2. Bài toán tìm vận tốc trung bình của một chuyển động đều có đáp án

Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

S 250 km 168 m 1098 km 135 m 210 km
t 5 giờ 4 giây 9 giờ 3 giây 6 giờ
v 50 km/h        

Đáp án:

S 250 km 168 m 1098 km 135 m 210 km
t 5 giờ 4 giây 9 giờ 3 giây 6 giờ
v 50 km/h 42 m/s 122 km/h 45 m/s 35 km/h

Bài 2: Bạn Hà đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Khi đi từ B tới A bạn Hà đi với vận tốc 75 km/h. Tính vận tốc trung bình mà bạn Hà đi trên cả quãng đường lúc đi lẫn lúc về (Biết quãng đường Hà đi dài 150 km).

Bài giải

Thời gian lúc đi: 150 : 50 = 3 (giờ)

Thời gian lúc về 150 : 75 = 2 (giờ)

Vận tốc trung bình mà bạn Hà đi trên cả quãng đường lúc đi lẫn lúc về là:

Vtb = frac{S1 + S2 }{t1 + t2} = frac{150 + 150 }{3+ 2} = 60 (km/h)

Đáp số: 60 km/h

Bài 3: Một xe tải chuyển động từ nhà kho đến điểm giao hàng. Trong 1 giờ đầu xe tải đi với vận tốc 52km/h, trong 2 giờ tiếp theo xe tải đi với vận tốc 40 km/h, trong 3 giờ cuối xe tải đi với vận tốc 30 km/h. Tính vận tốc trung bình mà xe tải đã đi từ nhà kho đến điểm giao hàng

Bài giải

Quãng đường xe tải đi trong 1 giờ đầu là:

1 x 52 = 52 (km)

Quãng đường xe tải đi trong 2 giờ tiếp theo là: 

2 x 40 = 80 (km)

Quãng đường xe tải đi trong 3 giờ cuối là: 

4 x 23 = 92 (km)

Vận tốc trung bình mà xe tải đi từ nhà kho đến điểm giao hàng là:

Vtb = frac{52 + 80 + 90 }{1+ 2 + 3}  = 37 (km/h)

Đáp số: 37 km/h

Bài 4: Quãng đường AB gồm đoạn lên dốc dài 15 km và đoạn xuống dốc dài 20 km. Một xe máy đi lên dốc hết 45 phút và xuống dốc hết 30 phút. Tính:

a) Vận tốc của xe máy khi lên dốc và xuống dốc.

b) Vận tốc trung bình của xe máy trên cả quãng đường AB.

Bài giải

Đổi 45 phút = 0,75 giờ

       30 phút – 0,5 giờ

a) Vận tốc của xe máy khi lên dốc là:

v = frac{S }{t} = frac{15 }{0,75} = 20(km/h)

Vận tốc của xe máy khi xuống dốc là:

Vtb = frac{S }{t} = frac{20 }{0,5} = 40 (km/h)

b) Tổng quãng đường xe máy lên dốc và xuống dốc là:

15 + 20 =25 (km)

Tổng thời gian xe máy lên dốc và xuống dốc là:

0,75 + 0,5 = 1,25 (h)

Vận tốc trung bình của xe máy trên cả quãng đường AB là:

Vtb = frac{S1 + S2 }{t1 + t2} = frac{25 }{1,25} = 28 (km/h)

Đáp số: a) 20 km/h

                  40 km/h

               b) 28 km/h

Bài 5: Xe khách Hà Sơn đi từ bến xe lên thành phố. Nửa thời gian đầu vận tốc của xe là 60 km/h, nửa thời gian sau vận tốc của xe là 40 km/h. Vậy vận tốc trung bình của xe khách Hải Sơn trên cả quãng đường là bao nhiêu? (Biết chiều dài quãng đường từ bến xe lên thành phố là 120km).

Bài giải

Nửa thời gian đầu xe khách Hà Sơn đi từ bến xe lên thành phố là:

120 : 40 = 3 (h)

Nửa thời gian sau xe khách Hà sơn đi từ bến xe lên thành phố là:

120 : 6 = 2 (h)

Vận tốc trung bình của xe khách Hải Sơn trên cả quãng đường từ bến xe lên thành phố là:

Vtb = frac{S }{t} = frac{120 }{3 + 2} = 24 (km/h)

Đáp số: 24 km/h

Bài 6: Một người đi ô tô từ C đến D với vận tốc 40 km/h,đi từ D về C bằng xe máy với vận tốc 30 km/h. Sau đó người này lại đi xe đạp từ C đến D với vận tốc 15 km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó trong cả quãng đường đi.

Bài giải:

Đi từ C đến D: v1 = 60 km/h

Đi ô tô từ C đến D, đi 1km mất  frac{1 }{40} (giờ)

=> S1 = 1 km, t1 = frac{1 }{40} h

Đi xe máy từ D về C, đi 1km mất  frac{1 }{30} (giờ)

=> S2 = 1 km, t2 = frac{1 }{30} (h)

Đi xe đạp từ C đến D, đi 1 km mất frac{1 }{15} (giờ)

=> S3 = 1 km, t3 = frac{1 }{15} (h)

Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường CD là:

Vtb = frac{S1 + S2 + S3}{t1 + t2 + t3} = frac{1 + 1 + 1 }{frac{1}{60} + frac{1}{40} + frac{1}{15}} = 24 (km/h)

Đáp số: 24 km/h

Bài 7: Đoàn từ thiện Mặt Trời di chuyển bằng ô tô từ Hòa Bình đến một xã miền núi làm từ thiện. Khoảng 1 giờ đầu ô tô chở đoàn đi với vận tốc 41 km/h, nhưng trong 2 giờ tiếp theo ô tô đi được với vận tốc 65 km/h. Còn lại 2 giờ 15 phút cuối ô tô đi với vận tốc 50 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô chở đoàn từ thiện Mặt Trời đến xã miền núi đó.

Bài giải:

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Tổng thời gian ô tô đi được là:

1 + 2+ 2,25 = 5,25 (giờ)

Quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ đầu là:

1 x 41 = 41 (km)

Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ tiếp theo là: 

2 x 65 = 130 (km)

Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ 15 phút cuối là:

2,25 x 50 = 112,5 (km)

Tổng quãng đường ô tô đi được là:

41 + 130 + 112.5 = 283,5 (km)

Vận tốc trung bình của ô tô chở đoàn từ thiện Mặt Trời lên xã vùng núi là:

Vtb = frac{283.5}{5.25} = 54 (km/h)

Đáp số: 54 km/h

Bài 8: An đi bộ từ nhà đến trường rồi quay về nhà. Lúc đi từ nhà đến trường vận tốc của An là 6km/h nhưng lúc về đi ngược gió nên chỉ đi với vận tốc 4km/h. Hãy tính vận tốc trung bình cả đi lẫn về của An.

Bài giải:

Đổi 1 giờ = 60 phút

Thời gian An đi 1 km từ nhà đến trường là: 

60 : 6 = 10 (phút)

Thời gian An đi 1 km từ trường về nhà là: 

60 : 4 = 15 (phút)

Tổng thời gian An đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà là: 

10 + 15 = 25 (phút)

Thời gian An đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà trên đoạn đường 1km là:

25 : 2 = 12,5 (phút)

Vận tốc trung bình cả đi lẫn về của An là:

60 : 12,5 = 4,8 (km/h)

Đáp số: 4,8 km/h

Bài 9: Mỗi buổi sáng Huy đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút thì đến trường lúc 7 giờ kém 5 phút/. Sáng nay Huy ra khỏi nhà và đi được 250m thì phải quay lại lấy mũ đội đầu, vì thế bạn đến trường vào lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi vận tốc trung bình Huy đi đến trường là bao nhiêu? (Thời gian Huy vào nhà lấy mũ không đáng kể).

Bài giải:

Đổi: 7 giờ kém 5 phút = 6 giờ 55 phút

Thời gian Huy đi đến trường sáng nay muộn hơn mọi ngày là:

7 giờ 5 phút – 6 giờ 55 phút = 10 (phút)

Do đi được 250 m Huy quay trở lại nên quãng đường sáng nay Huy đi dài hơn mọi ngày là: 

250 x 2 = 500 (m)

10 phut chính là thời gian huy đi quãng đường 500m

Vận tốc trung bình Huy đi đến trường là:

500 : 10 = 50 (m/phút)

Đáp số: 50 m/phút

Bài 10:Một ô tô tải đi trên quảng đường cao tốc dài 240 km. Nửa quãng đường đầu với vận tốc 60 km/h. Nửa quãng đường sau với vận tốc 45 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô tải trên quãng đường cao tốc đó,

Bài giải

Nửa quãng đường đầu ô tô tải đi mất thời gian là:

(240 : 2) : 40 = 3 (giờ)

Nửa quãng đường sau ô tô tải đi hết thời gian là:

 (240 : 2) : 60 = 2 (giờ)

Vận tốc trung bình của ô tô tải là:

Vtb = frac{240}{3+2} = 48 (km/h)

Đáp số: 48 km/h