Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 9 Chân trời sáng...

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 9 Chân trời sáng tạo có đáp án

Bài viết sau Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 9 Chân trời sáng tạo có đáp án”.

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 9 Chân trời sáng tạo có đáp án

Câu 1: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm tung một đồng xu là:

A. X = {N, S}

B. X = {N}

C. X= {S}

D. X = {NN, S}

Đáp án đúng: A

Giải thích: Phép thử nghiệm tung đồng xu có kết quả có thể là sấp (S) hoặc ngửa (N). Vậy tập hợp các kết quả có thể xảy ra là X = {N, S}.

Câu 2: Cho tập hợp B là tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 10. Số nào sau đây không là phần tử của tập hợp B?

A. 6

B. 4

C. 14

D. 8

Đáp án đúng: C

Giải thích: Số 14 là số lớn hơn 10 nên 14 không là phần tử của B

Câu 3: Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt

A. 1; 2; 3; 4; 5; 6

B. Y = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

C. Y = 6

D. 6

Đáp án đúng: B

Giải thích: Các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Do đó, tập hợp cần tìm là Y = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

Câu 4: Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu gì rồi trả lại. Lặp lại hoạt động này 40 lần ta được kết quả sau:

Màu bút Bút xanh Bút vàng Bút đỏ    
Số lần 14 10 16

Xác suất thực nghiệm lấy được màu đỏ là:

A. 0,16

B. 0,4

C. 0,6

D. 0,45

Đáp án đúng: B 

Giải thích: Tổng số lần lấy là 40.

                 Số lần lấy được màu đỏ là 16.

                 Xác suất thực nghiệm lấy được màu đỏ là: 16 : 40 = 0,4.

Câu 5: Phép thử nghiệm: Bạn Nam chọn một ngày trong tuần để đá bóng. Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử này?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Đáp án đúng: A

Giải thích: Một tuần có 7 ngày nên Nam có thể chọn 1 trong 7 ngày đó để đi đá bóng. Vậy nên số kết quả có thể xảy ra của phép thử là 7.

Câu 6: Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E

A. Các số tự nhiên chắc nhỏ hơn 8

B. Các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10

C. Các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 11

D. Các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 12

Đáp án đúng: B

Giải thích: Các phần tử của tập hợp R đều là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10 nên tính chất đặc trưng của các phần tử trong E là “các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10”.

Câu 7: Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5. Hai chiếc thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút?

A. 5

B. 1, 2

C. 1, 2, 3

D. 1, 2, 3, 4, 5

Đáp án đúng: D

Giải thích: Rút ngẫu nhiên n = 1 (thẻ)

                 Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ là {1; 2; 3; 4; 5}. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5 là các số xuất hiện trên thẻ được rút.

Câu 8: Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm ta được bảng sau

Quý    Số ca xét nghiệm Số ca dương tính
I 210 21
II 150 15
III 180 9
IV 240 48

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “một ca có kết quả dương tính sau quý III tính từ đầu năm” là

A. 0,05

B. 0,15

C. frac{1}{12}

D. frac{1}{15}

Đáp án đúng: C

Giải thích: Số ca xét nghiệm sau quý III tính từ đầu năm là: 210 + 150 + 180 = 540

                  Số ca dương tính sau quý III tính từ đầu năm là: 21+ 15 + 9 = 45

                  Xác suất thực nghiệm của sự kiện ” một ca có kết quả dương tính sau quý III tính từ đầu năm” là  frac{45}{540} = frac{1}{12}

Câu 9: Tung đồng xu 15 lần liên tiếp và kết quả thu được ghi lại trong bảng sau

Lần tung Kết quả  Lần tung Kết quả  Lần tung Kết quả 
1 S 6 N 11 N
2 S 7 S 12 S
3 N 8 S 13 N
4 S 9 N 14 N
5 N 10 N 15 N

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là:

A. 0,4

B. 0,9

C. 0,6

D. 0,7

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tổng số lần tung là 15 lần

                 Số lần xuất hiện mặt N là 9 lần

                 Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là  frac{9}{15} = frac{3}{5} = 0,6

Câu 10: Cho phép thử nghiệm gieo con xúc xắc 6 mặt. Sự kiện nào trong các sự kiện sau có thể xảy ra:

A. Số chấm nhỏ hơn 5

B. Số chấm lớn hơn 6

C. Số chấm bằng 0

D. Số chấm bằng 7

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

                  Khi đó số chấm nhỏ hơn 5 (sự kiện A) có thể xảy ra, các sự kiện B, C, D không thể xảy ra.

Câu 11: Trong hộp có 10 lá thư có bì thư giống nhau, bên trong mỗi bì thư có 1 lá thư và được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi bạn lấy ngẫu nhiên một bì thư, xem số ghi trên lá thư rồi trả lại vào bì thư và cho vào hộp. Sự kiện có thể xảy ra là

A. Số ghi trên lá thư là số 11

B. Số ghi trên lá thư là số nhỏ hơn 1

C. Số ghi trên lá thư là số lớn hơn 13

D. Số ghi trên lá thư là số 5

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các số có thể ghi trên lá thư là 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

                Trong 10 khả năng trên có số 5 nên số 5 có thể xuất hiện trên lá thư. Vậy sự kiện “Số ghi trên lá thư là số 5” có thể xảy ra.

Câu 12: Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2,3,4,5. Hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ rồi bỏ lại thẻ vào hộp

Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, kết quả thu được ghi lại trong bảng sau:

Lần 1  Số 3  Lần 6 Số 5  Lần 11 Số 3  Lần 16 Số 2  Lần 21 Số 1 
Lần 2  Số 1 Lần 7 Số 2 Lần 12 Số 2 Lần 17 Số 1 Lần 22 Số 5
Lần 3  Số 2 Lần 8 Số 3 Lần 13 Số 2 Lần 18 Số 2 Lần 23 Số 3
Lần 4  Số 3 Lần 9 Số 4 Lần 14 Số 1 Lần 19 Số 3 Lần 24 Số 4
Lần 5  Số 4 Lần 10 Số 5 Lần 15 Số 5 Lần 20 Số 5 Lần 25 Số 5

Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1 là

A. 0,4

B. 0,14

C. 0,16

D. 0,25

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tổng số lần rút là 25 lần

Số lần xuất hiện số 1 là 4 lần

Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1 là  frac{4}{25} = 0,16

Câu 13: Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 9 quả bóng vàng có kích thước giống nhau. Minh lấy ra đồng thời 2 quả bóng từ hộp. Có các sự kiện sau

1 – An lấy được 2 quả bóng màu xanh

2 – An lấy được ít nhất một quả bóng màu vàng

3 – An lấy được 2 quả bóng màu vàng

Sự kiện chắc chắn không thể và có thể xảy ra lần lượt là

A. 1 – 2 – 3

B. 2 – 3 – 1

C. 3 – 2 – 1

D. 2 – 1 – 3

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các kết quả có thể xảy ra khi Minh rút bóng là: {1 xanh + 1 vàng}; {2 vàng}.

                 Cả hai kết quả này luôn có xuất hiện quả màu vàng nên sự kiện 2 chắc chắn xảy ra.

                 Minh không bao giờ có thể lấy được 2 quả bóng màu xanh cùng một lúc vì tổng số bóng xanh chỉ có 1 quả. Sự kiện 1 là sự kiện không thể xảy ra.

                Trong hai kết quả trên có một kết quả là 2 vàng nên sự kiện 3 có thể xảy ra.

                Vậy sự kiện chắc chắn không thể và có thể xảy ra lần lượt là 2 – 1 – 3.

Câu 14: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quanh quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh. Đó là sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Hỏa, sao Thổ, Trái Đất, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

Cho S là tập hợp các hành tinh của hệ Mặt Trời. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. S là tập hợp có 8 phần tử

B. Sao Thủy không thuộc S

C. Mặt trời là một phần tử của S

D. S là tập hợp có 9 phần tử

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ mặt trời có 8 hành tinh nên S có 8 phần tử => A đúng, D sai

                Sao Thủy là một hành tinh thuộc hệ Mặt trời nên sao Thủy thuộc S => B sai

                Mặt Trời không là hành tinh nên Mặt Trời không là một phần tử của S => D sai