Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8 Kết nối tri...

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8 Kết nối tri thức (có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8 Kết nối tri thức (có đáp án) sẽ được thông tin đến quý các em chi tiết trong bài viết dưới đây. Mời quý các em tham khảo để học tốt hơn.

1. Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 8 Kết nối tri thức phần Điểm và đường thẳng

Câu 1. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Vô số

Câu 2. Chọn phát biểu sai:

A. Một điểm có thể thuộc đồng thời nhiều đường thẳng.

B. Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.

C. Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

D. Một điểm có thể thuộc đồng thời hai đường thẳng.

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước

B. Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm (phân biệt) cho trước

C. Có đúng sáu đường thẳng đi qua bốn điểm (phân biệt) cho trước

D. Ba đường thẳng phân biệt, đôi một cắt nhau thì có đúng 3 giao điểm (phân biệt)

Câu 4. Cho bốn điểm M, N, P, Q trong đó ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5. Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

A. Ba đường thẳng đôi một cắt nhau

B. a cắt b và a song song c

C. Ba đường thẳng đôi một song song

D. a song song b và a cắt c

Câu 6. Cho 5 điểm A; B; C; D; E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

A. 25

B. 10

C. 20

D. 16

Câu 7. Đường thẳng x và đường thẳng y có 1 điểm chung. Mối quan hệ giữa đường thẳng x và y là

A. Song song

B. Chéo nhau

C. Trùng nhau

D. Cắt nhau

Câu 8. Cho ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho nhiều nhất mấy giao điểm?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 9. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng AB và AC:

A. Song song

B. Cắt nhau

C. Trùng nhau

D. Đáp án khác

Câu 10. Cho tam giác ABC. M là trung điểm của BC. Trên AM lấy hai điểm P, Q sao cho AQ = PQ = PM. Gọi E là trung điểm của AC. Nhận định nào dưới đây đúng?

A. B, P, E thẳng hàng

B. A, Q, E thẳng hàng

C. P là trung điểm của BE

D. Đáp án khác

Đáp án:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C A B C B D D B A

2. Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 8 Kết nối tri thức phần Điểm nằm giữa hai điểm, tia

Câu 1. Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. M và A nằm cùng phía so với B

B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M

D. M nằm giữa A và B

Câu 2. Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. chưa kết luận được

B. X

C. M

D. B

Câu 3. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Vẽ hai tia phân biệt Ox và Oy chung gốc nhưng không đối nhau, không trùng nhau. Vẽ đường thẳng aa′ cắt hai tia Ox; Oy theo thứ tự tại A và B (khác O). Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A; B sau đó vẽ tia Oz đi qua C. Có bao nhiêu tia phân biệt trên hình vẽ thu được.

A. 6

B. 12

C. 9

D. 15

Câu 4. Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Một cặp tia đối nhau gốc O là:

A. OB, AO

B. mO, nO

C. OA, Om

D. OAOn

Câu 5. Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Một cặp tia đối nhau gốc B là:

A. Bn, BA

B. BO, BA

C. Bm, BA

D. OB, Bn

Câu 6. Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Trong ba điểm O; A; B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. A

B. O

C. B

D. chưa kết luận được

Câu 7. Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Có bao nhiêu cặp tia trùng nhau gốc O?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 0

Câu 8. Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O. Kể tên các cặp tia đối nhau.

A. Không có cặp tia đối nhau

B. Cặp tia Ox, On và cặp tia Om, Oy

C. Cặp tia Ox, Oy và cặp tia Om, On

D. Cặp tia Ox, Om và cặp tia OyOn

Câu 9. Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O. Trên tia On lấy điểm A, trên tia Om lấy điểm B. Kể tên các tia trùng nhau.

A. OA, On và OB, Om và Ox, Oy

B. OA, On và OB, Om

C. OA, On và Ox, Oy

D. OA, OB và OB, Om

Câu 10. Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O Trên tia On lấy điểm A, trên tia Om lấy điểm B. Lấy điểm C sao cho điểm O nằm giữa hai điểm B và C. Khi đó điểm C thuộc tia nào?

A. Ox, Oy

B. Oy, OA

C. Om, OA

D. On, OA

Đáp án:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C B D A B A C B D

3. Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 8 Kết nối tri thức phần Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng

Câu 1. Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 10

B. 90

C. 40

D. 45

Câu 2. Cho n điểm phân biệt ((n ≥ 2; n∈N) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nối hai trong nn điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n.

A. n = 9.

B. n = 7.

C. n = 8.

D. n = 6.

Câu 3. Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4cm, EK = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

A. 4cm

B. 7cm

C. 6cm

D. 14cm

Câu 4. Gọi I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN. Khi IM = 4cm, MN = 7cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là?

A. 3cm

B. 11cm

C. 1,5cm

D. 5cm

Câu 5. Gọi K là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết rằng EF = 9cm, FK = 5cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. EK > FK

B. EK < FK

C. EK = FK

D. EK > EF

Câu 6. Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Cho biết MN = 2cm; MQ = 5cm và NP = 1cm. Tìm các cặp đoạn thẳng bằng nhau.

A. MP = PQ

B. MP = NQ

C. MN = PQ

D. Cả B, C đều đúng.

Câu 7. Cho bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng theo thứ tự đó. Biết rằng AD = 16cm; AC – CD = 4cm; CD = 2AB. Tính độ dài đoạn thẳng BD.BD.

A. BD = 11cm.

B. BD = 14cm.

C. BD = 13cm.

D. BD = 12cm.

Câu 8. Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Câu 9. Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 4cm; IK = 5cm. Chọn đáp án sai.

A. AB < MN

B. EF < IK

C. AB = PQ

D. AB = EF

Câu 10. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10cm. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Biết rằng MA = MB + 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA; MB.

A. MA = 8cm; MB = 2cm.

B. MA = 7cm; MB = 5cm.

C. MA = 6cm; MB = 4cm.

D. MA = 4cm; MB = 6cm.

Đáp án:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D C D A B D C A D C

=> Ngoài ra, quý các em có thể tham khảo thêm bài viết Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 9 Chân trời sáng tạo có đáp án. Cảm ơn quý các em đã quan tâm theo dõi bài viết. Trân trọng!