Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 4Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father...

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do? có đáp án

Bài viết sau Lớp học Mật Ngữ xin gửi đến các em nội dung “Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do? có đáp án”, hy vọng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các em

I. Bài tập tiếng Anh 12 What does your father do? lớp 4

Exercise 1: Viết các từ sau bằng tiếng anh. (2,5)

1. nông dân: ……………..

2. nhân viên văn phòng: ……..

3. bác sĩ:…………………….

4. y tá:…………………..

5. công nhân: ………………. 6. cánh đồng: …………………

7. bệnh viện: ………………….

8. văn phòng: ………..…..…..

9. nhà máy: ……………..……

10. lái xe: ……………………

Exercise 2: sắp xếp từ thành câu: (2,5)

1. mother/ My/ in/ hospital/ a/ ./

……………………………………………………………………………………

2. play/ game/ Let’s/ of/ jobs/ a/ ./

……………………………………………………………………………………………

3. a/ of/ my/ This/ picture/ family/ is/ ./

………………………………………………………………………………………….

4. does/ your/ What/ do/ sister/ ?/

…………………………………………………………………………………………

5. grandma/ is/ My/ teacher/ a/ ./

………………………………………………………………………………………….

Exercise 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2,5)

A B

1. What does your mother do?

2. Where does she work?

3. Does your Uncle work in a factory?

4. What does your grandpa do?

5. Where does he work?

a. Yes, he does.

b. He’s a clerk.

c. He works in an office

d. She is a farmer.

e. She works in a hospital..

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.(2.5)

Hospital teacher 4B works four

My name is Quan. There are (1)……………………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)………………….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) ……………………

My brother is a worker. He (4)………………………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)……………………….. I love my family and I am happy at my school.

Exercise 5: Đọc đoặn văn và trả lời câu hỏi. 

This is the report of my interview with Linh. Her father is a doctor. He works in Viet Duc hospital. Her mother is a clerk. She works in an office. Linh has a brother but she doesn’t have any sister. Her brother is a student at Thang Long university. And Linh is a pupil.

1. What does her father do?

________________________________

2. Where does her father work?

________________________________

3. What does her mother do?

________________________________

4. Where does her mother work?

________________________________

5. What does her brother do?

________________________________

6. What does Linh do?

________________________________

Exercise 6. Read and order the word.

1. What/ your/ do/ sister/ does/ ?

___________________________________

2. brother/ hospital/ works/ His/ the/ in/ ./

___________________________________

3. mother/ does/ What/ do/ his/ ?

___________________________________

4. Where/ your/ work/ father/ does/ ?

___________________________________

5. My/ is/ singer/ brother/ a/ .

___________________________________

Exercise 7. Find the fix the mistake.

1. I go to school in 6.40 in the morning.

____________________________________________________

2. My lesson finish at 11.30.

____________________________________________________

3. What do your brother do? – He’s an engineer.

____________________________________________________

4. My father water the flowers and trees yesterday morning.

____________________________________________________

5. He goes on bed at 10 p.m.

____________________________________________________

6. My mother often gets up early on the morning.

_________________________________________

Ex 8: Find and correct the mistake:

1. I go to school at 6.40 o’clock.

2. My school finish at 11.30.

3. What do your sister do? – She’s a pupil.

4. My father water the flowers yesterday morning.

5. He goes on bed at 9.45.

6. My mother gets up early on the morning.

7. Mr. Tuan is a doctor. He works in the field.

8. Her grandfather plants rice, vegetable and raises pig, chicken. He is a factory worker.

9. Mr. Lien teaches English at my school. She is a pupil.

10. There is four people in my family: my father, my mother, my brother and me.

Ex 9: Make sentence using given words:

1. Nam and Quang/ student

2. Her uncle/ driver

3. My father and her uncle/ factory worker

4. My mother/ nurse

5. Mr. Huong/ doctor                            

6. I/ teacher

7. Mr. Nam/ go to work/ 6.45

8. We/ get up/ 6.00

9. What/ her sister/ do/ ? – She/ student/.

10. What time/ Peter/ do homework/? – / 7/ evening/.

11. A doctor/ work/ hospital/

12. A clerk/ work/ office/

13. A worker/ work/ factory/

14. A teacher/ teach/ school/

15. She/ read/ a book/ now/

Ex 10: . Read and complete. 

A: What (1)_____ your father do?

B: He’s an engineer.

A: (2)______ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)_____ he like his job?

B: (4)_____, he does.

A: (5) _________________?

B: My mother is a teacher.

A: (6)____________________?

B: She teaches in Le Quy Don school.

II. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 12 lớp 4 What does your father do?

Exercise 1: Viết các từ sau bằng tiếng anh. (2,5)

1. nông dân: farmer

2. nhân viên văn phòng: clerk

3. bác sĩ: doctor

4. y tá: nurse

5. công nhân: worker

6. cánh đồng: field

7. bệnh viện: hospital

8. văn phòng: office

9. nhà máy: factory

10. lái xe: driver

Exercise 2: sắp xếp từ thành câu: (2,5)

1. My mother works in a hospital.

2. Let’s play a game of jobs.

3. This is a picture of my family.

4. What does your sister do?

5. My grandma is a teacher.

Exercise 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2,5)

1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – b, 5 – c

Exercise 4: điền từ còn thiếu vào chỗ trống.(2.5)

My name is Quan. There are (1)…………four…………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)…………teacher……….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) …………hospital…………

My brother is a worker. He (4)…………works……………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)………………4B……….. I love my family and I am happy at my school.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên Quân. Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Bố tôi là giáo viên ông công tác tại trường Tiểu học Yên Phụ. Mẹ tôi là một y tá. Cô ấy làm việc ở Yên Phong bệnh viện.

Anh trai tôi là công nhân. Anh ấy làm việc ở nhà máy sản xuất oto. Và như các bạn đã biết, tôi là một học sinh lớp 4B. Tôi yêu gia đình và hạnh phúc ở trường của tôi.

Exercise 5: Đọc đoặn văn và trả lời câu hỏi.

1 – Her father is a doctor.

2 – He works in Viet Duc hospital.

3 – Her mother is a clerk.

4 – She works in an office.

5 – Her brother is a student.

6 – She is a pupil.

Hướng dẫn dịch

Đây là tường thuật cuộc phỏng vấn của tôi với Linh. Cha cô ấy là một bác sĩ. Anh ấy làm việc ở bệnh viện Việt Đức. Mẹ cô ấy là một nhân viên bán hàng. Cô ấy làm việc trong một văn phòng. Linh có anh trai nhưng cô không có em gái. Anh trai cô là sinh viên trường đại học Thăng Long. Còn Linh là một cô học trò.

Exercise 6. Read and order the word.

1. What/ your/ do/ sister/ does/ ?

____What does your sister do?_____

2. brother/ hospital/ works/ His/ the/ in/ ./

___His brother works in the hospital._______

3. mother/ does/ What/ do/ his/ ?

____What does his mother do?____

4. Where/ your/ work/ father/ does/ ?

____Where does your father do?_____

5. My/ is/ singer/ brother/ a/ .

____My brother is a singer.____

Exercise 7. Find the fix the mistake.

1. I go to school in 6.40 in the morning.

______I go to school at 6.40 in the morning.______________

2. My lesson finish at 11.30.

______My lesson finishes at 11.30._________

3. What do your brother do? – He’s an engineer.

_______What does your brother do? – He’s an engineer._________

4. My father water the flowers and trees yesterday morning.

______My father watered the flowers and trees yesterday morning.___________

5. He goes on bed at 10 p.m.

______He goes to bed at 10 p.m._________

6. My mother often gets up early on the morning.

____My mother often gets up early in the morning.________

Ex 8: Find and correct the mistake:

1 – bỏ o’ clock

2 – finish thành finishes

3 – do your thành does your

4 – water thành watered

5 – on thành to

6 – on thành in

7 – field thành hospital

8 – factory worker thành farmer

9 – pupil thành teacher

10 – is thành are

Ex 9: Make sentence using given words:

1 – Nam and Quang are student.

2 – Her uncle is a driver.

3 – My father and my uncle are factory workers.

4 – My mother is a nurse.

5 – Mr. Huong is a teacher.

6 – I am a teacher.

7 – Mr. Nam goes to work at 6.45.

8 – We get up at 6.00 o’clock.

9 – What does her sister do? – She is a student.

10 – What time does Peter do homework? – At 7 o’clock in the evening.

11 – A doctors works in the hospital.

12 – A clerk works in the office.

13 – A worker works in the factory.

14 – A teacher teaches at the school.

15 – She is reading a book now.

Ex 10: Read and complete.            

A: What (1)__does___ your father do?

B: He’s an engineer.

A: (2)__Where____ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)__Does___ he like his job?

B: (4)__Yes___, he does.

A: (5) ____What does your mother do_____?

B: My mother is a teacher.

A: (6)__Where does she work_______?

B: She teaches in Le Quy Don school.