Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 6Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn...

Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn có đáp án chi tiết

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn là hai loại thì cơ bản mà học sinh cần nắm được trong tiếng Anh. Để ban đọc đặc biệt là các bạn học sinh có tư liệu để học và ôn tập hai loại thì này công ty lớp học Mật Ngữ gửi tới các em bài viết: “Bài tập hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn có đáp án chi tiết”

1. Lý thuyết thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn

1.1 Đối với thì hiện tại đơn

– Định nghĩa: Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra thường xuyên, 1 thói quen, lặp đi lặp lại có tính quy luật hoặc 1 sự thật hiển nhiên, 1 hành động diễn ra ở hiện tại 

– Cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại đơn như sau: 

Loại câu  Động từ thường  Động từ “to be” 
Khẳng định S +V(s, es) + O S+ am, is, are + N/ adj 
Phủ định  S+ do/ does not + V_ inf + O S+ am/ is/ are not + O 
Nghi vấn Do/ does+ S + V_inf + O ?  Am/ is/ are + S + O 
Nghi vấn Wh- Wh_ +do/ does + S + V ?  Wh_ + am/ is/ are + S + N/ adj?

– Cách sử dụng: Sử dụng thì hiện tại đơn để: 

+ Diễn tả một hành động xảy ra thường xuyên và được lặp đi lặp lại theo một quy luật hay thói quen 

+ Diễn tả một sự thật hiển nhiwwn hay một chân lý 

+ Diễn tả một lịch trình, thời gian biểu hay một kế hoặc đã biết trước (mang ý nghĩa tương lai) 

– Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các trạng từ chỉ tần suất: usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng),… 

– Ví dụ: He always eat beracfast at 6: 00 am 

1.2 Thì hiện tại tiếp diễn

– Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn dùng để biểu đạt 1 hành động đang xảy ra, kéo dài 1 khoảng thời gian ở hiện tại. Như vậy thì hiện tại tiếp diễn có dùng để chỉ tính chất sự việc khác nhau. Để làm tốt dạng bài tập về thì này các bạn học sinh cần nắm vững cách nhận biết thì, cấu truc ngữ pháp 

– Cấu trúc ngữ pháp: 

Loại câu Công thức  Ví dụ 
Khẳng định  S + am/ is/ are + V_ ing +…

I am learning english 

(tôi đang học tiếng anh) 

Phủ định  S + am/ is/ are + V_ ing +…

I am not learning english 

(Tôi đang không học tiếng Anh) 

Nghị định  Am/ is/ are + S + V_ ing +…? 

Are you learning english 

(Bạn có đang học tiếng Anh không) 

– Cách dùng: Thì hiện tại t dùng tiếp diễnđể diễn tả hành động xảy ra ở hiện tại và phàn nàn về một hành động nào đó thường xuyên xảy ra. 

Ví dụ: I am watching TV (tôi đang xem ti vi) 

– Dấu hiệu nhận biết: Để nhận biết được thì hiện tại đơn học sinh cần căn cứ vào các trạng từ chỉ thời gian. Đó là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất giúp học sinh nhận biết và áp dụng thì này. Các trạng từ thường xuất hiện trong câu hiện tại đơn: now (hiện nay, ngay bây giờ, ngay lúc này,…), at present (hiện tại), at the moment (tại thời điểm này), right now (ngay bây giờ),… các động từ đề nghị mệnh lệnh như look, listen, be quiet,…

2. Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn có đáp án cụ thể

2.1 Bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án cụ thể

-Bài tập 1: dạng bài tập chia động từ trong ngoặc. 

1. The flight (start)… at 6 a.m every thursday. 

2. I like math and she (like)…. Literature. 

3.I (bake) … cookies twice a month.

4. My best frined (write)…. to me every week.

5. Jane always … (take care) of her sister. 

6. My family (have)… a holiday in December every year.

Đáp án bài tập chia động từ

1. starts 

2.likes 

3.bake 

4.writes 

5. take care 

6. has

-Bài tập 2: dạng bài tập điền trợ động từ: 

1. I … like tea. 

2. He …. play fooball in the afternoon.

3. You .. go to bed at midnight. 

4. They … do the homewwork on the weekends 

5. The bus … aririve at 8 : 30 a.m 

6. My brother .. finish work at 8 p.m 

Đáp án bài tập điền trợ động từ ở dạng phủ định 

1. don’t

2. doesn’t 

3. don’t 

4. don’t 

5. doesn’t 

6. doesn’t 

-Bài tập 3: Dạng bài tập tìm và sửa lỗi sai 

1. What does they wear at thier school? 

2. Do he go to the library every week? 

3. Windy always watch TV at 9 p.m before going to bed at 10 p.m 

4. Sometimes, we goes swimming together with her family 

5. How does Linda caries such a heavy bag? 

Đáp án dạng bài tập tìm và sửa lỗi sai 

1. does -> do 

2. do -> does 

3.Watch -> watché 

4. goes-> go 

5. caries -> carry 

2.2 Các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án cụ thể

Bài tập 1: Dạng bài tập chia dạng đúng cho động từ trong ngoặc sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. 

1. My sister always….. (forget) my birthday. 

2. She …. (but) some fruits at the supermarket. 

3. Be quiet! The baby …. (cry). 

4. my little brother … (drink) milk.

5. at present, they are … (not drink) milk 

6. My bro ther …. (go) to work now.

– Đáp án bài tập dạng chia động từ trong ngoặc 

1. is always forgetting 

2. is buying 

3. is crying 

4. is dringking 

5. is not drinking 

6. is going 

bài tập 2: Dạng bài tập chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: 

1. We … the herbs in the garden at present 

A. don’t plant   B. doesn’t plant 

C. isn’t planting  D. aren’t planting 

2. My son (wear) … suit today. 

A. Is wearing  B. are wearing 

C. am wearing  D. wears 

3. Look ! we … card in the class

A. Are playing  B. Play 

C. is playing  D. will play 

4. My Grandfather … some plants in the garden.

A. is watering  B. waters 

C. is watered   D. will water 

5. Thanh … two poems at the momnet? 

A. are writing   B. Are writeing 

C. is Writeing   D. is writing 

6. While I (do) … my housse work, my doughter (play) … piano 

A. am doing / is playing   B. are doing / is playing 

C. is doing/ are playing    D. is writing 

7. Hoang has iust started evening classes. He … Japanses. 

A. Are learning   B. is learning 

C. am learning   D. learning 

Đáp án: 

1. D. are n’t planting 

2. B. are wearing 

3. A. are playing 

4. Is watering 

5. is writing playing 

6. a, doing/  is playing 

7. B. is learning 

2.3 Bài tập có sự kết hợp giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn có đáp án.

Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ 

1. Listen! my mothẻ (sing) …. a song 

2. Every night, we (go) … to bed at 10p.m 

3. Gang (like) …. music but i (like) …. math 

4. Now, they (stay) … in Hue 

5. My father (read) … a newwspaper in thr morning

6. look! Ha (run)….

Đáp án: 

1. is singing 

2. go 

3. Like – doesn’t like 

4. are staying 

5. reads 

6. is running 

Bài 2: sắp xếp và hoàn thành câu 

1. He/ often/ have/ breakfast/ late 

2. You/ do/ the housewwork / at the moment ?

3. I/ not / go / to school/ on weekends 

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T – shirt/ now

5. They/ like / beer or wine 

6. what/ he/ usually/do/ at night? 

7. The teacher/ never/ lose/ his temper 

8. Why/ uoi/ listen/ to music/ loudly/ now? 

9.They/ ask/ a / woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station 

Đáp án: 

1. He often has breakfast late 

2. Are you doing the housewwork at the moment? 

3. I do not go to school on weekends i don’t go to chook on weekends 

4. Jhon’s girfriend is wearing s red T – shirt now.

5. Do they like beer or wine 

6. What does he usually do at night? 

7. The teacher never loses his temper 

8. Why are you listening to music loudly now? 

9. They are asking a woman about the way to the railwway station. 

3. Những lưu ý khi làm bài tập thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn có đáp án chi tiết

– Cần nắm vững các kiến thức về thì hiện tại đơn thì hiện tai tiếp diễn 

-Khi làm bài tập cần nhận biết các thì thông qua các dấu hiệu nhận biết từ đó xác định thì và áp dụng cấu trúc ngữ pháp vào đề làm các bài tập về thì đó. 

– Trong một số trường hợp để nhận biết chính xác về trúc ngữ pháp thì để áp dung các cấu thì người làm bài cần phải dịch nghĩa câu đó và so sánh với cách dùng của thì sau đó áp dụng công thức để giải quyết 

-Người làm bài cần phải xác nắm vững các kiến thức về chia động từ và nắm vững được những kiến thức về từ vựng. 

Trên đây là bài viết của công ty Lớp học Mật Ngữ về vấn đề: “bài tập thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn có đáp án chi tiết”. Để tham khảo thêm các bài viết về chủ đề giáo dục tiếng Anh quý các em có thể tham khả bài viết: Bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án mới nhất. Trân trọng.