Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Cung hoàng đạo của Cristiano Ronaldo là gì?

Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá vĩ đại, cũng có một cung hoàng đạo đầy tính cách và năng lượng....
Trang chủLớp học Mật NgữLớp 3Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo -...

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo – Tuần 21 có đáp án

Bài viết dưới đây là đáp án và lời giải chi tiết bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo của tuần thứ 21 giúp các bạn ôn tập thật tốt

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Giá trị của chữ số 4 trong số 6 428 là:

A. 4 000

B. 400

C. 40

D. 4

Câu 2. Số? 7 895 < 7…02

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 3. Nhà Mai có một khu vườn trồng rất nhiều loại rau củ. Khu vườn rộng 15 m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Chu vi của khu vườn đó là:

A. 45 m

B. 30 m

C. 90 m

D. 80 m

Câu 4. Trong các số dưới đây, số nhỏ hơn 16 689 là:

A. 11 282

B. 16 701

C. 18 101

D. 21 524

Câu 5. Số liền trước của số 76 500 là:

A. 76 949

B. 76 499

C. 76 400

D. 76 489

Câu 6. Trong các số: 65 256; 28 362; 65 251; 25 877, số lớn nhất là

A. 65 256

B. 28 362

C. 65 251

D. 25 877

Câu 7: Tổng của 3 số 245, 317, và 482 là:

A. 1,044

B. 1,044

C. 1,054

D. 1,064

Câu 8: Nếu a + b = 15 và a – b = 7, thì giá trị của a là:

A. 11

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 9: Khi nhân một số nguyên dương nào đó với 0, kết quả là:

A. 1

B. 0

C. Số đó

D. 10

Câu 10: Giả sử bạn có một hình vuông có chiều dài cạnh là 5 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 10 cm²

B. 15 cm²

C. 20 cm²

D. 25 cm²

Câu 11: Ước số chung lớn nhất (USCLN) của 18 và 24 là:

A. 6

B. 8

C. 12

D. 24

Câu 12: Phần trăm của 75 là bao nhiêu phần trăm của 100?

A. 75%

B. 80%

C. 85%

D. 90%

Câu 13: Nếu một tam giác có 3 góc bằng nhau, đó là tam giác:

A. Vuông

B. Nhọn

C. Cân

D. Đều

Câu 14: Nếu một hình chữ nhật có chiều dài là 8 cm và chiều rộng là 5 cm, thì chu vi của nó là:

A. 22 cm

B. 26 cm

C. 36 cm

D. 40 cm

Câu 15: Một dãy số nếu tăng dần, mỗi số sau đó đều lớn hơn số trước đó, được gọi là:

A. Dãy số giảm dần

B. Dãy số đồng biến

C. Dãy số tăng dần

D. Dãy số không thay đổi

Câu 16: Nếu 2x + 5 = 15, thì giá trị của x là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 17: Nếu một hình tròn có bán kính là 6 cm, thì diện tích của nó là:

A. 12π cm²

B. 18π cm²

C. 24π cm²

D. 36π cm²

Câu 18: Nếu 3x + 8 = 20, thì giá trị của x là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 19: Tìm giá trị lớn nhất của phương trình y = -2x + 5 trong miền xác định từ -1 đến 3.

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

Câu 20: Giả sử a là một số nguyên dương và a^2 = 144, thì giá trị của a là:

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

Câu 21: Một hình lập phương có cạnh dài 3 cm. Thể tích của nó là:

A. 9 cm³

B. 18 cm³

C. 27 cm³

D. 36 cm³

Câu 22: Tìm số đối của -7.

A. -7

B. 0

C. 7

D. -14

Câu 23: Nếu một tam giác có một góc vuông và cạnh huyền là 5 cm, một cạnh khác là 3 cm, thì cạnh còn lại là bao nhiêu cm?

A. 3 cm

B. 4 cm

C. 5 cm

D. 6 cm

Câu 24: Nếu a/b = 3 và b = 2, thì giá trị của a là:

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

Câu 25: Nếu một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm và chiều rộng là 8 cm, thì diện tích của nó là:

A. 48 cm²

B. 64 cm²

C. 96 cm²

D. 120 cm²

Câu 26: Nếu 2a – 5 = 11, thì giá trị của a là:

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

Phần II. Tự luận

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Tổng của 2 468 và 4 712 là ……………

b) Tổng của 1 526 và 859 là ……………

c) Hiệu của 9 643 và 7 815 là ……………

d) Hiệu của 1 254 và 328 là ……………

Bài 2. Một phòng bán vé nghe hòa nhạc đã chuẩn bị 4 690 vé để bán. Có 3 074 vẽ đã được bán. Trong số những vé còn lại, 810 vé được dành cho gia đình và bạn bè của người biểu diễn. Hỏi còn bao nhiêu vé chưa bán?

Bài 3. Bình chơi bắn tên và hiện có 9 698 điểm. Sau lượt bắn tiếp theo Bình có số điểm 3 709 điểm. Vậy Bình đã bị mất đi bao nhiêu điểm?

Bài 4. Có 5 buổi hòa nhạc diễn ra tại một nhà hát lớn thành phố. Số vé bán cho mỗi buổi hòa nhạc là như nhau. Hỏi nếu có 2 670 người mua vé tham dự thì trong mỗi buổi hòa nhạc sẽ có bao nhiêu người?

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5 374m, chiều rộng kém chiều dài 1 200 m. Tính nửa chu vi của khu đất đó.

Bài 6. Một kho thóc có 65 720 kg thóc. Lần đầu người ta chuyển đi 34 500 kg thóc, lần sau chuyển đi 28 050 kg thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki – lô- gam thóc?

Đáp án chi tiết

Phần tự luận

Câu 1: Giá trị của chữ số 4 trong số 6 428 là:

D. 4

Câu 2: Số? 7 895 < 7…02

B. 7

Câu 3: Nhà Mai có một khu vườn trồng rất nhiều loại rau củ. Khu vườn rộng 15 m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Chu vi của khu vườn đó là:

C. 90 m

Câu 4: Trong các số dưới đây, số nhỏ hơn 16 689 là:

A. 11 282

Câu 5: Số liền trước của số 76 500 là:

B. 76 499

Câu 6: Trong các số: 65 256; 28 362; 65 251; 25 877, số lớn nhất là

A. 65 256

Câu 7: Tổng của 3 số 245, 317, và 482 là:

C. 1,054

Câu 8: Nếu a + b = 15 và a – b = 7, thì giá trị của a là:

A. 11

Câu 9: Khi nhân một số nguyên dương nào đó với 0, kết quả là:

B. 0

Câu 10: Giả sử bạn có một hình vuông có chiều dài cạnh là 5 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

D. 25 cm²

Câu 11: Ước số chung lớn nhất (USCLN) của 18 và 24 là:

C. 12

Câu 12: Phần trăm của 75 là bao nhiêu phần trăm của 100?

A. 75%

Câu 13: Nếu một tam giác có 3 góc bằng nhau, đó là tam giác:

D. Đều

Câu 14: Nếu một hình chữ nhật có chiều dài là 8 cm và chiều rộng là 5 cm, thì chu vi của nó là:

A. 22 cm

Câu 15: Một dãy số nếu tăng dần, mỗi số sau đó đều lớn hơn số trước đó, được gọi là:

C. Dãy số tăng dần

Câu 16: Nếu 2x + 5 = 15, thì giá trị của x là:

B. 5

Câu 17: Nếu một hình tròn có bán kính là 6 cm, thì diện tích của nó là:

B. 18π cm²

Câu 18: Nếu 3x + 8 = 20, thì giá trị của x là:

A. 4

Câu 19: Tìm giá trị lớn nhất của phương trình y = -2x + 5 trong miền xác định từ -1 đến 3.

C. 5

Câu 20: Giả sử a là một số nguyên dương và a^2 = 144, thì giá trị của a là:

A. 12

Câu 21: Một hình lập phương có cạnh dài 3 cm. Thể tích của nó là:

A. 9 cm³

Câu 22: Tìm số đối của -7.

C. 7

Câu 23: Nếu một tam giác có một góc vuông và cạnh huyền là 5 cm, một cạnh khác là 3 cm, thì cạnh còn lại là bao nhiêu cm?

B. 4 cm

Câu 24: Nếu a/b = 3 và b = 2, thì giá trị của a là:

C. 6

Câu 25: Nếu một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm và chiều rộng là 8 cm, thì diện tích của nó là:

B. 64 cm²

Câu 26: Nếu 2a – 5 = 11, thì giá trị của a là:

B. 4

Phần tự luận

Bài 1:

a) Tổng của 2 468 và 4 712 là ……………

 2 468 + 4 712 = 7 180

b) Tổng của 1 526 và 859 là

1 526 + 859 = 2 385

c) Hiệu của 9 643 và 7 815 là ……………

9 643 – 7 815 = 1 828

d) Hiệu của 1 254 và 328 là

1 254 – 328 = 926

Bài 2:

Số vé chưa bán = Tổng vé – Số vé đã bán – Số vé dành cho gia đình và bạn bè

Số vé chưa bán = 4 690 – 3 074 – 810 = 806

Bài 3: Mất điểm = Điểm ban đầu – Điểm sau lượt bắn tiếp theo

Mất điểm = 9 698 – 3 709 = 5 989 điểm

Bài 4: Số người mua vé trong mỗi buổi = Tổng người mua vé : Số buổi hòa nhạc

Số người mua vé trong mỗi buổi = 2 670 : 5 = 534 người

Bài 5: Nửa chu vi = (Chiều dài + Chiều rộng) : 2

Nửa chu vi = (5 374 + 5 374 + 1 200) : 2 = 5 974 m

Bài 6: Thóc còn lại = Thóc ban đầu – Thóc chuyển đi lần 1 – Thóc chuyển đi lần 2

Thóc còn lại = 65 720 – 34 500 – 28 050 = 3 170 kg